Onderzoek politie bij melding jacht­mis­standen


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: nov. 2011

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat meldingen van burgers over (vermeende) jachtmisstanden serieus moeten worden onderzocht door de politie?
Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in geval van fysieke bedreiging van burgers door jagers de politie zo snel mogelijk ter plaatse moet gaan om verdere escalatie te voorkomen?
Welke mogelijkheden heeft het college, dan wel de burgemeester in zijn hoedanigheid als korpsbeheerder, om de politie hier op aan te sturen?


Toelichting:
Het komt regelmatig voor dat burgers de politie bellen indien zij jagers of stropers bezig zien met het verzoek aan de politie om te controleren of alles volgens de regels gaat. Vaak reageert de politie echter met de mededeling “dat de jager waarschijnlijk wel een vergunning zal hebben” en weigert men om ter plaatse te controleren of dit inderdaad het geval is, en zo ja, of de jager zich houdt aan de regels die aan de vergunning zijn verbonden. Zelfs indien jagers getuigen bedreigen met lichamelijk geweld weigert de politie soms te komen.

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 7 nov. 2011

De beantwoording van het college/de burgemeester:
Het college deelt de mening van de Partij van de Dieren over het onderzoek door de politie over vermeende jachtmisstanden.
Het college deelt de mening van Partij voor de Dieren dat de politie bij fysieke bedreiging zo snel mogelijk ter plaatse moet gaan. Escalatie moet natuurlijk worden voorkomen.

Als er sprake is van vermeende jachtmisstanden dan wordt dit door de politie ook serieus onderzocht. Een fysieke bedreiging heeft een hoge prioriteit bij de politie en de politie dient daar ook snel op te reageren.
De burgemeester kan (op grond van artikel 172 Gemeentewet) in het reguliere overleg met het hoofd van de plaatselijke politie openbare orde problemen bespreken. Het betreft onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering door de plaatselijke politie.

Ten aanzien van het incident. Er zijn aangiften opgenomen van mogelijke bedreiging. Er is contact geweest met de jager. Zowel het aspect van de jacht als de bedreiging wordt onderzocht. Dit onderzoek loopt al vanaf het moment dat de collega’s in contact waren gekomen met de aangeefsters.
Jammer genoeg werd in de eerste melding het adres van de bedreiging niet vermeld.


De beantwoording van het college/de burgemeester op de toelichting:
Wanneer burgers bellen over de jacht dan wordt eerst gekeken of de jagers de jacht van tevoren hebben gemeld bij de politie. In de meeste gevallen wordt dit gedaan door de jagers. Dit is echter geen vereiste.

Wanneer een melding is gedaan gaat de politie normaal niet ter plaatse. De jagers met jachtgebieden zijn vaak bekend bij de plaatselijke politie. De jacht wordt dan gedaan in aangewezen jachtgebieden.

Wanneer er sprake is van twijfels of mogelijke stroperij dan controleert de politie ter plaatse. Daar waar mogelijk wordt ook gehandhaafd. Als het niet lukt om te controleren ivm hogere prioriteiten kan de jager verzocht worden om zijn vergunning te komen tonen. De jager toont zijn vergunning dan op het bureau van politie.