Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Alle energie op schoon

  We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.

  • De bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per kern voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
  • In elke kern komt een klimaatcoach die inwoners adviseert en stimuleert bij het energieneutraal maken van hun woning.
  • Buren spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op individuele burgers worden afgewenteld.
  • Alle nieuwbouw wordt energiepositief, ter compensatie van oudere bebouwing.
  • De gemeente geeft voorlichting over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren en andere installaties die duurzame energie opwekken.
  • Buren gaat lichtvervuiling actief bestrijden.
  • Bedrijven die niet voldoen aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer worden beboet. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met energiescans.
  • Energieverspillers, zoals open winkelpuien en terrasverwarmers, worden aangepakt.
  • De gemeente stimuleert pilots met innovatieve, schone energietechnieken.
  Meer informatie
 • Circulaire economie

  Kringlopen sluiten: een circulaire economie in Buren. De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Grondstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en schendingen van mensenrechten. We moeten zuinig omspringen met onze grondstoffen, ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten. De Partij voor de Dieren wil de kringlopen sluiten.

  • De gemeente gaat werken met een Duurzaamheidsindex. Deze index, die al in veel gemeenten gebruikt wordt, geeft informatie over hoe de gemeente scoort op het gebied van Mens & Maatschappij (zoals veiligheid en zorg), Milieu, Natuur & Grondstoffen en op economische ontwikkeling.
  • Uiterlijk in 2030 is Buren afvalvrij.
  • De gemeente ontwikkelt een kringloopstrategie voor de stad waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden meegewogen.
  • De gemeente zamelt afval en afgedankte producten gescheiden in. De bakken voor gescheiden afvalinzameling staan (indien van toepassing) op loopafstand van woningen.
  • De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog.
  • Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.
  • Buren gaat zoveel mogelijk papierloos werken. Informatie van de gemeente wordt digitaal aangeboden. Op termijn gaat de digitale informatievoorziening de papieren vervangen.
  • De gemeente stimuleert de vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen.
  • De gemeente stimuleert de vestiging van Repair Cafés, waar inwoners hun defecte apparaten kunnen laten of leren repareren.
  • Plasticsoep gaan we actief voorkomen. De gemeente neemt maatregelen om te voorkomen dat plastic in het oppervlaktewater terecht komt en om het uit het water te halen, zodat het uiteindelijk niet terecht komt in zeeën en oceanen. Ook zwerfafval gaan we actief voorkomen. Mensen die toch troep op de straat of in het water gooien worden beboet.
  • Hergebruik van bouwmaterialen wordt gestimuleerd door in kaart te brengen welke bouwstoffen er bij bouwprojecten vrijkomen. Waar mogelijk koppelen we die aan de vraag naar bouwstoffen bij andere projecten.
  • De gemeente hanteert de ecologische voetafdruk om haar eigen voortgang en die van haar inwoners op duurzaamheid te meten.
  Meer informatie
 • Duurzaam bouwen en wonen

  In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen.

  • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd. Bouwen in de bestaande kernen wordt de norm. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen.
  • De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.
  • Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps) wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
  • De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
  • De gemeente staat voor een leefbare woonomgeving. Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.
  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
  • De gemeente bevordert ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis.
  Meer informatie
 • Een evenwichtige waterhuishouding

  Door klimaatverandering worden hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Buren moet voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water voor droge perioden.

  • Het gemeentebestuur stelt een water- en groenstructuurplan op waarin veiligheid, natuur en milieu centraal staan. Hierin staan maatregelen om wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan.
  • De gemeente voorziet in veilige putdeksels, afsluitroosters of uitklimvoorzieningen zodat padden en kikkers niet vast komen te zitten in straatkolken of andere putten.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Buren maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen.
  • Buren gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • De gemeente informeert haar inwoners jaarlijks over welke watervreemde stoffen in het drinkwater zitten.
  Meer informatie
 • Een stevige regie voor duurzaamheid

  De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente actief opkomt voor dieren, natuur en milieu.

  Het bevorderen van kennis en communicatie over duurzaam leven is cruciaal om bewustwording en duurzame vernieuwingen te realiseren. Dat is goed voor alle inwoners, ook op de lange termijn. Het gemeentebestuur speelt een voortrekkersrol om duurzaam gedrag te stimuleren.

  • De gemeente schenkt geen flessenwater meer, maar uitsluitend kraanwater.
  • Er komen tappunten voor drinkwater op drukke plekken.
  • De controle op en handhaving van milieuvoorschriften wordt verbeterd. Fabrieken en bedrijven die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, de natuur of de leefomgeving worden intensief en zonder vooraankondiging gecontroleerd.
  • Biologisch en fairtrade inkopen wordt de norm voor Buren, waarbij lokale productie de voorkeur heeft.
  • Bij aanbestedingen door Buren worden harde duurzaamheidscriteria gehanteerd.
  • Geldzaken van de gemeente worden op een maatschappelijk verantwoorde manier geregeld. Buren bankiert bij een bank die een transparant, milieubewust en diervriendelijk beleid voert.
  • In regionale overleggen agendeert de gemeente duurzaamheid en draagt de gemeente haar beleid met betrekking tot duurzaamheid uit naar de gemeenten in de regio.
  • Duurzaam werkende bedrijven komen eerder in aanmerking voor opdrachten van de gemeente.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven tot het opzetten van een lokale of regionale munteenheid en eventuele andere systemen waarmee goederen en diensten kunnen worden uitgewisseld.
  Meer informatie
 • Schone lucht, veilig vervoer

  Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop.

  Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

  • De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.
  • Buren ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook.
  • Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed. De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking.
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden.
  • Op wegen binnen de bebouwde kom zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund.
  • Buren bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • De gemeente investeert in snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  • In alle woonwijken én in het buitengebied is toegankelijk en regelmatig openbaar vervoer beschikbaar.
  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij.
  • In een Leefstraat richten bewoners hun straat (tijdelijk) op een creatieve en leefbare manier in. Bijvoorbeeld met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. De gemeente stimuleert bewoners om Leefstraten in te richten.
  Meer informatie
 • Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal
  • De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.
  • Uiterlijk in 2030 is Buren klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
  • De gemeente neemt haar klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving op in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.
  • Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
  • Erfafscheidingen van zonnepanelen worden vergunningsvrij.
  • Er komt een klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
  • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen.
  • Er komen meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
  • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas. Buren verbreekt de financiële banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
  • Buren gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2025 energieneutraal. Op haar eigen grond staat de gemeente alleen nog energieneutraal bouwen toe.
  • Buren stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
  • Buren werkt niet mee aan opslag van CO2.
  • Bij plannen van de gemeente wordt altijd in kaart gebracht wat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat zijn.
  • De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) en leges.
  • Buren stelt duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies
  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Geen gaswinning bij Terschelling

  De Tweede Kamer heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren en verschillende actiegroepen definitief 'nee' gezegd tegen gaswinning bij Terschelling. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt net als de Partij voor de Dieren dat de belangen van natuur en milieu niet ondergeschikt mogen zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie. Een doorbraak in het denken over economie tegenover ecologie.

 • JA-JA sticker tegen ongewenste reclamefolders

  Dankzij de Partij voor de Dieren wordt in de gemeente Amsterdam de JA-JA sticker ingevoerd. Hierdoor mogen alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier zelf met een sticker op hun brievenbus om vragen. Jaarlijks kan hiermee 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard. Gemeenten zoals Den Haag, Utrecht en Arnhem zijn ook al positief over het plan.

 • Druk op sluiting van kerncentrale

  De kerncentrale in de Belgische plaats Tihange is verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Dankzij de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij de Belgische overheid aandringen op sluiting van de kerncentrale voordat er een ernstig incident plaatsvindt.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws