Natuur voorop stellen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

Ook de natuur in de Nederlandse wateren is er slecht aan toe. Landbouwgif en meststoffen in rivieren, sloten en meren verstoren de ecologie onder water. Overbevissing heeft de Noordzee en de Waddenzee ernstig aangetast. Visserijtechnieken waarbij de bodem van de zee wordt omgeploegd om vissen in de netten van vissers te jagen, brengen grote schade toe aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

 • Duurzame evenementen

  De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en buurtbewoners zwaar tellen. In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk doet de gemeente er alles aan om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de gemeente waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu.

  • De gemeente stelt een evenementenplan op. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.
  • Grootschalige (muziek)evenementen worden bij voorkeur niet in parken of weilanden, maar op pleinen of binnen georganiseerd, waarbij er zo min mogelijk overlast is voor omwonenden.
  • Evenementen in parken of weilanden vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.
  • Parken en ander openbaar groen worden niet (deels) afgesloten omdat er een evenement plaatsvindt waar toegangsgeld voor geheven wordt.
  • Er komt een verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten als servies en bestek bij evenementen.
  • Bij evenementen worden geen ballonnen of lampionnen opgelaten.
  • Bij het verlenen van een vergunning voor een evenement komen de kosten van het natuurherstel voor rekening van de organisator.
  • De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven en verzorgingshuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd.
  • Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschap.
  Meer informatie
 • Meer natuur in de straat

  Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Buren een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren.

  • In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom.
  • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
  • Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
  • De gemeente stopt per direct met het gebruik van gif zoals glyfosaat.
  • De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar groen ecologisch.
  • We gaan alleen nog natuurinclusief bouwen en renoveren. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en gevels.
  • Op sportvelden en in parken of bermen wordt geen kunstgras aangelegd. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.
  • De gemeente informeert haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
  • Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen.
  • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven.
  • Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.
  Meer informatie
 • Natuur beschermen en verbinden

  Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Buren. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

  • Buren krijgt via jaarlijkse inventarisaties zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze inventarisaties.
  • In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren wordt niet gebouwd. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
  • De gemeente staat geen grote fruithallen toe in het groene buitengebied. Nieuwbouw of uitbreiding vindt plaats op bedrijventerreinen.
  • Er worden geen nieuwe wegen door natuurgebieden aangelegd.
  • De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van groenstroken en veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.
  • De bescherming van bomen maakt deel uit van het groenbeleid. Hierin wordt opgenomen dat de gemeente terughoudend is met het snoeien van bomen.
  • We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan om bomen beter te beschermen. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. Bomen krijgen de ruimte om te groeien en oud te worden. Bomenrijen en -groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit bevordert goede leefomstandigheden voor onder meer vogels en vleermuizen.
  • Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten en rietsnijden, vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden. Er wordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren.
  • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenwelzijns-, natuur- en milieuzaken staan standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.
  • Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.


  Meer informatie

Natuur voorop stellen

Wat we hebben bereikt

 • Beschermingsmaatregelen tegen overbevissing Noordzee

  Het Europees Parlement wil overbevissing tegengaan met beschermingsmaatregelen. Zo mag er nooit boven het niveau van de Maximale Duurzame Opbrengst(MDO) gevist worden. Ook als er op het niveau van MDO gevist wordt, blijft de druk op vispopulaties groot. De plannen zouden zich niet alleen moeten richten op hoe de mens het maximale uit zee kan halen, maar herstel en behoud van marine-ecosystemen zou het primaire doel moeten zijn.

 • Einde aan de jachtprivileges in Kroondomein Het Loo

  Kroondomein Het Loo wordt het hele jaar opengesteld voor bezoekers. Dat betekent een einde aan de jachtprivileges voor koninklijke jachtgezelschappen tussen 15 september en 25 december. Leden van de koninklijke familie jagen jaarlijks tijdens de sluiting van het Kroondomein buiten het zicht van publiek op onder andere wilde zwijnen, edelherten en reeën. Sinds de oprichting van de PvdD strijdt de partij al tegen de jaarlijkse sluiting en met het aannemen van onze motie is er eindelijk openheid in Het Loo.

 • Productieafspraken over plastic-verpakkingen

  Er komen duidelijke productieafspraken over plastic verpakkingen, zodat recycling beter en eenvoudiger wordt. Bij het productieproces van plastic valt nog heel veel winst te behalen, meer dan bij scheiding van afval achteraf. De verpakkingsindustrie gebruikt zeker 250 soorten plastics in verpakkingen, waarvan slechts een klein deel gerecycled kan worden. De Partij voor de Dieren vindt dat het aantal soorten plastic flink teruggebracht moet worden zodat recycling veel eenvoudiger wordt. De kwaliteit van plastics moet beter en uniformer.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws