Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent ‘als een goed huisvader’, zo zou ook ‘Vadertje Staat’ zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

 • Meer aandacht voor onderwijs en cultuur

  Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

  • Alle peuters kunnen gebruikmaken van betaalbare voorschoolse opvang.De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en
  • milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding
  • door middel van kooklessen en gezonde kantines.
  • Er zijn voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan.
  • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.
  • Buren investeert in behoud en heropening van openbare bibliotheken. De gemeente voorkomt analfabetisme en laaggeletterdheid.
  • Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk.
  • De gemeente zet zich in voor het behoud van openbare zwembaden.
  • De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.
  • De gemeente creëert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.
  • Buren bevordert de herbestemming van monumenten. Sloop van (cultuur)historisch waardevolle panden dient voorkomen te worden.
  • De gemeente stelt cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op.
  • De gemeente steunt initiatieven om het erfgoed van migranten zichtbaar te maken.
  Meer informatie
 • Volwaardig meedoen voor iedereen

  Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

  • De gemeente creëert laagdrempelige en goed bereikbare buurthuizen.
  • De gemeente investeert in signaleringsnetwerken per buurt om eenzaamheid, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting op te sporen.
  • Voorzieningen en de openbare ruimte worden optimaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, voor mensen die snel overprikkeld raken en voor analfabeten en laaggeletterden.
  • Armoede wordt onder andere bestreden door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank.
  • De toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
  • De gemeente stelt een Gemeentelijke / Regionale Kinderombudsman aan.
  • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
  • Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
  • De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
  Meer informatie
 • Voorkomen is beter dan genezen

  Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  • De gemeente stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde en groene leefomgeving.
  • In drinkwater hoort geen gif, zoals GenX. De gemeente ziet hier streng op toe.
  • De gemeente stimuleert gifvrije, gentechvrije, biologische landbouw en weert gifintensieve teelt.
  • Er komt voldoende openbaar groen dat uitnodigt tot buiten zijn. In elke buurt!
  • Buren werkt aan een rookvrije openbare ruimte.
  • De gemeente stimuleert gezonde en duurzame voeding in schoolkantines.
  • Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.
  • Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg, zoals het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, krijgen gemeentelijke steun. Welzijnsvoorzieningen en -initiatieven worden per dorp in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd.
  Meer informatie
 • Werk in goede banen leiden

  Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.

  • De gemeente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen en het opnieuw inrichten van een goed stelsel van volwasseneneducatie.
  • De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen.
  • Het wordt voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld.
  • De gemeente voert een beleid om ook mensen met een (arbeids-)beperking in dienst te nemen.
  • Sociale werkplaatsen blijven behouden, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen, op hun eigen niveau en met goede begeleiding.
  • Vluchtelingen worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
  • De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.
  • De gemeente ondersteunt ZZP’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden.
  • Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt.
  Meer informatie
 • Zorg op maat

  De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen.

  • Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers.
  • Eigen bijdragen zijn zo laag mogelijk om zorgmijding of financiële problemen door stapelingseffecten te voorkomen. Er wordt geen eigen bijdrage geheven voor jeugdzorg.
  • Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. De gemeente verzekert zich er dan ook van dat voor inwoners van Buren het aanbod van jeugdhulp van goede kwaliteit is.
  • De gemeente zorgt voor voldoende behandelplekken (reservebedden) voor kinderen in acute (psychische) nood.
  • Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.
  • De drempel voor opname in een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld is laag. Opvang moet ook in het weekend bereikbaar zijn. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang.
  • Aanvragen voor ondersteuning voor mensen met een beperking met hulp- of therapiedieren worden getoetst aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.
  • De gemeente helpt ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is.
  • Voordat gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt.
  • De gemeente zorgt voor goede opvang en hulpverlening aan dak- en thuislozen met extra opvang in de winter.
  • De gemeente voorkomt huisuitzetting en uithuisplaatsing door tijdige schuldhulpverlening. Ook huisuitzetting en dakloosheid van kinderen wordt actief voorkomen.
  • Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn betrokken bij de vraag om zorg, krijgen professionele ondersteuning en hebben recht op respijtzorg en andere maatregelen die overbelasting voorkomen.
  • Zelfredzaamheid is belangrijk. Cliënten in de zorg en opvang moeten kunnen meebeslissen. De burger heeft de eigen regie over zijn persoonsgegevens. De gemeente beschikt alleen over de hoogstnoodzakelijke informatie die voor de uitvoering van gemeentelijke taken nodig is.
  • De gemeente neemt in de taxiverordening op dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.
  Meer informatie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Huisdier in zorginstelling stap dichterbij

  Huisdieren moeten mee kunnen naar zorginstellingen. De regering gaat in overleg met de brancheorganisatie van zorgondernemers om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen bij hun baas blijven en worden niet langer uit hun vertrouwde omgeving weggehaald als ouderen niet meer in staat zijn alleen te wonen. Toch zijn in lang niet alle Nederlandse zorginstellingen huisdieren welkom. Daarom is het noodzakelijk dat de minister in overleg gaat met brancheorganisatie ActiZ over hoe zorginstellingen het meenemen van een huisdier breder mogelijk kunnen maken.

 • Natuurinclusief bouwen

  In Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

 • Duurzaamheid in het onderwijs

  Om goed te kunnen werken aan leefbaarheid van de planeet en een groene economie is het belangrijk om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu. De overheid gaat duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteren en stimuleren. Een duurzame samenleving begint op school, daarom is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus hebben het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs ondertekend.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws