Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

 • De gemeente beschermt privacy

  De Partij voor de Dieren staat voor garantie van de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op.

  Wat de Partij voor de Dieren betreft treedt de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd, niet in werking. De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime diensten. Het is daarom belangrijk dat burgers zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet.

  De gemeente moet speciale aanplakborden plaatsen voorafgaand aan het referendum over de Sleepnetwet. Er moet in elk stembureau kunnen worden gestemd over het referendum.

  Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard.

  Preventief fouilleren mag uitsluitend als tijdelijke maatregel en bij (aangetoonde) grote risico’s op geweld of ordeverstoringen. De resultaten worden na elke maatregel geëvalueerd.

  Advertentieborden met gezichtsherkenning worden verboden.

  Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas.

  De gemeente gaat voorzichtig om met persoonsgegevens. Het opslaan van gegevens mag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als er een wettelijke grondslag toe is.

  Wil de gemeente deze data gebruiken, dan dienen ze zoveel mogelijk geanonimiseerd te worden. Dit is een goede methode om gegevens te gebruiken zonder daardoor de privacy aan te tasten.

  Buren geeft burgers inzicht in wie toegang heeft tot zijn/haar gegevens en in het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

  De gemeente dient tijdig te starten met de werving van een Functionaris Gegevensbescherming, een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en bewaking van de privacy.

  Gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt.

  De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs.

  Eerstelijnmedewerkers, zoals wijkagenten, jongerenwerkers en onderwijzers, hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap. Zij krijgen dan ook training en verdere steun om (mogelijke) ontsporing vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen handelen.

  Bij open zwemplekken is voldoende aandacht voor de veiligheid van de bezoekers.

  Meer informatie
 • Gelijke kansen voor iedereen

  Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling - zoals op basis van gezondheid of een beperking, op basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of seksuele identiteit (LHBTI+, waaronder lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender personen en intersekse personen) - zorg te dragen voor emancipatie en gelijke behandeling.

  • De gemeente voert een krachtig emancipatiebeleid en investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, zorginstellingen en in multiculturele en religieuze kringen.
  • Buren gaat experimenteren met anoniem solliciteren om discriminatie aan te pakken.
  • Het ambtenarenapparaat vormt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving.
  • Buren bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd.
  • De gemeente biedt kleinschalige opvang aan vluchtelingen, gespreid over de gemeente. Om de sociale cohesie niet te ontwrichten, is het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners voorafgaand aan de opvang.
  • Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal.
  • Indien nodig komt er bed-bad-brood-regeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn.
  • De gemeente doet geen zaken met en verleent geen subsidies aan organisaties die discrimineren en uitsluiten.
  Meer informatie
 • Meer lokale democratie

  Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun dorp of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.

  • Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.
  • Een gemeentelijke herindeling kan niet plaatsvinden zonder gemeentelijk referendum.
  • Bewoners krijgen meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.
  • Werkzaamheden waar een vergunning nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten.
  • De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
  • De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.
  • Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen.
  Meer informatie

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

 • PvdD uitgeroepen tot privacyvriendelijke partij

  De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, blijkt uit de Privacy Barometer.

 • Extra aandacht voor privacybescherming van kinderen

  Op aandringen van de Partij voor de Dieren besteed de minister van Economische Zaken extra aandacht aan de privacybescherming van kinderen. Kinderen worden vaak verleid met spelletjes op smartphones en tablets, maar moeten vervolgens toegang geven tot privacygevoelige gegevens. Het ruilen van privacygevoelige informatie door kinderen voor apps moet aan banden worden gelegd.

 • Privacy bij uitwisseling medische gegevens moet beter gewaarborgd

  Een nieuwe wet om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem maakt de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt groter. Door een in de Eerste Kamer aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk blijven. De huidige decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer