Lang­durige stroom­uitval


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 20 nov. 2017

Toelichting

Op maandag 13 november heeft een (groot) gedeelte van de gemeente Buren langdurig te maken gehad met stroomuitval. De Partij voor de Dieren wil graag weten wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor dieren die zitten opgesloten in luchtdichte stallen die daar zonder (elektrisch aangedreven) ventilatie niet kunnen overleven.

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden

1. Kunt u bevestigen dat op maandagavond 13 november (en de aansluitende nacht) de stroom in een groot gedeelte van de gemeente Buren langdurig (6 uur) is uitgevallen?

2. Kunt u aangeven hoeveel dieren in de gemeente Buren opgesloten zitten in stallen waar zij afhankelijk zijn van mechanische (elektrisch aangedreven) ventilatie?

3. Is het u bekend dat langdurige uitval van deze ventilatie onherroepelijk tot een verschrikkelijke verstikkingsdood kan leiden voor de opgesloten dieren?

4. Is het u bekend of er dieren zijn overleden ten gevolge van de stroomuitval? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom beschikt u niet over deze informatie?

5. Kunt u aangeven welke voorzieningen ondernemers hebben getroffen om verstikking door stroomuitval te voorkomen en zo ja, welke dit zijn? Kunt u aangeven in welke gevallen zij hiertoe wettelijk verplicht zijn en of deze voorzieningen periodiek worden getest door een onafhankelijke instantie?

6. indien ondernemers geen (of onvoldoende) maatregelen hebben getroffen, vindt u het dan de taak van de gemeente om hier iets aan te doen?

  • Zo ja, welke maatregelen overweegt u?
  • Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 20 nov. 2017
Antwoorddatum: 2 jan. 2018

De beantwoording van het college/de burgemeester

Antwoord vraag 1: Er is stroomuitval geweest binnen de gemeente Buren vanaf 13-11-2017 19:00 uur. Om 1:00 uur (14-11-2017) was de stroomvoorziening weer hersteld.

Antwoord vraag 2: Het aantal dieren in de stallen verschilt per soort bedrijf en per moment. Daarom kan er geen exact aantal worden benoemd.

Antwoord vraag 3: Frisse lucht en zuurstoftoevoer zijn voor dieren van wezenlijk belang, ook in stallen. Dit is een van de redenen dat agrarisch ondernemers zelf hun noodstroomvoorziening regelen.

Antwoord vraag 4: De gemeente Buren heeft geen meldingen ontvangen van gestorven dieren ten gevolge van de stroomuitval en zien de inventarisatie hiervan ook niet als een gemeentelijke taak.

Antwoord vraag 5: In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet de veehouderij voldoen aan de basisvoorwaarden huisvesting en verzorging. Hierin staat dat dieren over voldoende verse lucht en zuurstof kunnen beschikken. Bepaalde veehouderijen moeten ook gekeurde noodstroomvoorzieningen hebben om de uitval van ventilatiesystemen op te vangen.

Antwoord vraag 6: De agrarisch ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de juiste frisse lucht en zuurstof. De regels voor huisvesting en verzorging zijn opgelegd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar de agrarisch ondernemer zich aan moet houden. Het controleren van de naleving van deze regels is een taak van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en daarom geen taak van de gemeente.

Interessant voor jou

Vogelopvang en vervoersverbod

Lees verder

Mestverwerker Orgamebo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer