Mest­ver­werker Orgamebo


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: feb. 2018

Aan de voorzitter van de raad

  1. In april 2015 zijn meerdere overtredingen vastgesteld. Waarom is pas 5 maanden later (op 4 september 2015) een voornemen tot handhaving verzonden?
  2. Zijn de illegale bedrijfsactiviteiten daarna beëindigd? Zo niet, is er vervolgens daadwerkelijk gehandhaafd?
  3. Indien er niet is gehandhaafd, wat is hiervan de reden?
  4. Hoe kan het dat op 1 augustus 2016 een omgevingsvergunning voor uitbreiding van een loods is verleend, terwijl er sprake was van illegale activiteiten?
  5. Op 30 augustus 2016 zijn nieuwe overtredingen vastgesteld. Waarom is pas 3 maanden later (op 5 december 2016) een voornemen tot handhaving verzonden?
  6. Op 10 april 2017 zijn wederom overtredingen geconstateerd. Waaruit bestonden deze (nieuwe?) overtredingen en door wie zijn deze vastgesteld?
  7. Zijn er behalve de drie genoemde controles nog tussentijdse controles uitgevoerd? Zo ja, dan ontvang ik graag de resultaten hiervan. Zo nee, waarom niet?
  8. Waarom kiest het college voor gedogen en legaliseren in plaats van handhaven en de illegale activiteiten beëindigen?

Toelichting:
Op het adres Burensestraat 2 in Kapel Avezaath was een intensieve veehouderij gevestigd. In april 2015 zijn niet vergunde en/of gemelde bedrijfsactiviteiten geconstateerd die bovendien strijdig waren met het bestemmingsplan. Dit betrof een mesthandel en opslag van mest van derden. Op 30 augustus 2016 zijn opnieuw illegale activiteiten vastgesteld, dit betrof mestbewerking. Op 10 april 2017 zijn opnieuw illegale activiteiten vastgesteld, welke is niet duidelijk. In de raadsinformatiebrief van 18 augustus 2017 geeft het college aan dat zij “de intentie heeft de betreffende bedrijfsactiviteiten te legaliseren”.

Joop de Jonge, Partij voor de Dieren