Dieren­am­bu­lances


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: aug. 2010

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Wie houdt er binnen het college toezicht op de dienstverlening door de dierenambulances die in opdracht van de gemeente Buren gevonden dieren ophalen?
Zijn er bindende afspraken gemaakt met de dierenambulances wat deze dienstverlening minimaal inhoudt? Zo ja, zijn deze afspraken openbaar en kunnen wij hier een afschrift van ontvangen?
Vindt het college het acceptabel dat de dierenambulance geen actie onderneemt bij een melding van een hulpbehoevend (ziek / gewond / uitgeput) dier als er niet op voorhand duidelijk is dat de gemeente de rekening zal betalen?
Vindt het college het acceptabel dat de dierenambulance geen actie onderneemt als er een jong dier (bijvoorbeeld een door de eigenaar gedumpt kitten) op straat zwerft wat het zeer waarschijnlijk niet zal overleven als het niet wordt opgevangen?

Toelichting:

Dierenambulance Midden-Betuwe, onderdeel van de Dierenbescherming, rijdt in het Oostelijk deel van de gemeente Buren (Lienden tot Rijswijk). Begin 2010 heeft er een fusie plaatsgevonden met andere afdelingen van de Dierenbescherming waardoor het gebied van de nieuwe afdeling loopt van Nijmegen via Kesteren, Oss, Den Bosch, Bommelerwaard tot aan Waalwijk. Sinds de fusie lijkt de hulp aan dieren in nood aanmerkelijk slechter te zijn geworden. Zo haalt de dierenambulance bijna geen zieke of uitgeputte vogels meer op. Ook katten worden nog maar beperkt opgehaald. De dierenambulance is alleen nog bereid te komen als de katten door inwoners zelf worden gevangen en opgesloten. Bij een angstig dier zal dit natuurlijk lang niet altijd lukken. Ook heeft niet iedereen de mogelijkheid om een kat een aantal uren op te sluiten in afwachting van de komst van de dierenambulance.

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 20 sep. 2010

De beantwoording van het college/de burgemeester:

De gemeente (de burgemeester) heeft voor het vervoer van zwerfdieren een contract afgesloten met de Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afd. Midden-Betuwe gezamenlijk. Dit contract loopt tot 31 december 2010.
In dit contract is o.a. het volgende opgenomen:

1. De stichting en de vereniging verplichten zich binnen het grondgebied van de gemeente Buren gevonden en/of gemelde zwerfhonden en zwerfkatten op te halen en te vervoeren naar opname- en verzorgingsaccommodatie(s) van De Stichting Nationaal Dierenpark “De Hazenberg”; gevestigd aan de Bergweg 12 te Amerongen.

2. De stichting en de vereniging verplichten zich binnen het grondgebied van de gemeente Buren gevonden of gemelde andere zwerfdieren, zoals parkieten, kanaries, tamme konijnen e.d., te vervoeren naar de opvang van de stichting en de vereniging.

Het contract is openbaar. De afspraken zijn bindend in die zin dat de gemeente de overeenkomst kan beëindigen nadat een ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel is geboden.

Met ingang van 1 januari 2011 sluit de gemeente een contract voor het vervoer van zwerfdieren met de Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel. De samenwerking met Dierenbescherming Nijmegen is geheel voor rekening van Dierenambulance Tiel. Zij nemen de verantwoording voorhet vervoer van zwerfdieren vanuit de gehele gemeente Buren.
Vanaf 1 januari 2011 worden de gevonden zwerfdieren opgevangen in Asiel Tiel.

Het gaat hier om het vervoer van zwerfdieren. Dit zijn dieren die geacht worden een eigenaar te hebben en die in het wild niet kunnen overleven. Het vervoer van andere zieke en gewonde dieren valt niet onder de zorgplicht van de gemeente en wordt niet door de gemeente betaald.

Het college vindt het niet acceptabel als er geen actie wordt ondernomen bij een melding van een gevonden zwerfdier. Naar mening van het college kan het niet onduidelijk zijn of‘de gemeente de rekening zal betalen’.
Overigens is deze klacht over het functioneren van de vervoerder bij ons niet bekend.