Oever­be­schoeiing langs de Korne (vervolg)


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: jul. 2010

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het bij het college bekend dat de in opdracht van de gemeente aangebrachte oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne nabij de kern van Buren, ondanks de toezegging van het college om de beschoeiing aan te laten passen, nog steeds uitermate dieronvriendelijk is?

Is het college voornemens om de oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne op korte termijn alsnog zodanig aan te laten passen dat dieren niet onnodig zullen verdrinken door de navolgende werkzaamheden uit te laten voeren?
- het verlagen van de drie bestaande uittredeplaatsen zodat ook bij een lage waterstand dieren de mogelijkheid hebben om uit het water te komen
- het aanpassen van de rest van de beschoeiing op dezelfde wijze door telkens op dezelfde afstand een dergelijke verlaging van de beschoeiing te realiseren aan beide oevers
Zo ja, op welke termijn zal dit worden uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet?


Toelichting:

Enkele maanden geleden is oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne aangebracht om afkalven van de oevers door scheepvaart te voorkomen. Bij het aanbrengen van de oeverbeschoeiing is onvoldoende rekening gehouden met dieren die uit het water moeten kunnen om te overleven. Het gevolg is dat veel dieren onnodig zullen verdrinken als er geen maatregelen worden genomen. Te denken valt hierbij aan jonge eendjes, padden, salamanders en dieren die in het water vallen zoals egels en katten.

Op 19 april zijn hier door de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over gesteld. Op 1 juni is door het college geantwoord dat:
- op een aantal plaatsen (over een kleine afstand) geen beschoeiing is aangebracht. Dit om dieren de mogelijkheid te geven uit het water te komen. Dat betreft locaties onder de bruggen en verspreid over het traject op een aantal locaties.
- in de maand juni alsnog aanvullende voorzieningen zullen worden aangebracht.

Het is de PvdD gebleken dat de bestaande voorzieningen waarover wordt gesproken absoluut niet toereikend zijn. Het betreft slechts een drietal enigszins verlaagde stukjes beschoeiing, ongeveer 20 meter uit elkaar. Onder de bruggen loopt de beschoeiing gewoon door.

Het is inmiddels medio juli en ook de aanvullende voorzieningen zijn nog steeds niet gerealiseerd.