Sebava/Knorhof


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 12 dec. 2014

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1.Is het u bekend dat in Duitsland in maart 2014 een grootschalig onderzoek is gedaan naar de bedrijfsvoering van de heer Straathof, eigenaar van SEBAVA, voorheen de Knorhof, in Buren?

2.Bent u bekend met de resultaten van dit onderzoek die in december 2014 naar buiten zijn gekomen?

3.Bent u op de hoogte van het beroepsverbod dat is ingesteld tegen de heer Straathof?

4.Kunt u uitsluiten dat de onderzoeken en resultaten geen betrekking hebben op de Nederlandse vestiging in Buren van SEBAVA?

5.Is het u bekend dat ook in Nederland een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar aanleiding van de inspectie door de NVWA bij SEBAVA in Erichem?

6.Is het u bekend wanneer de resultaten daarvan bekend worden gemaakt?

7.Maakt u zich zorgen over de bedrijfsvoering bij de heer Straathof in onze gemeente? Zo nee waarom niet? Zo ja waarop is dit gebaseerd?

8.Kan het bestaande bedrijf in Erichem, Buren nog uitgebreid worden? Zo ja, waar is dat van afhankelijk? Zo nee waarom niet?

9.Zijn de mogelijke risico's voor de volksgezondheid bij SEBAVA onderzocht? Zo nee waarom niet? Zo ja, door wie en wat zijn de resultaten?

10.Wanneer is er voor het laatst gecontroleerd op het naleven van de regels en eisen die aan de vergunningen voor de vestiging in onze gemeente zijn verbonden?

11.Door welke instanties werden deze controles uitgevoerd?

12.Waar bestonden deze onderzoeken uit?

13.Zijn de rapportages daarvan bij u bekend? Zo nee waarom niet?

14.Zijn er overtredingen geconstateerd? Zo ja welke?

15.Zijn er maatregelen getroffen? Zo nee waarom niet? Zo ja welke?

Heeft de heer Straathof invulling gegeven aan de eventuele eisen die zijn gesteld n.a.v. de resultaten uit dat onderzoek?


Toelichting:

In maart 2014 is een inval gedaan door politie en justitie in het hoofdkantoor van de heer A. Straathof in Gladau bij Genthin in Duitsland. Dit heeft geresulteerd in een beroepsverbod om varkens te houden in Duitsland. Gezien de resultaten die tot nu toe naar buiten zijn gekomen, maken wij ons ernstig zorgen over het dierenwelzijn. Ook zijn wij bezorgd dat de heer Straathof, vanwege het verbod om varkens te houden, zijn productie naar Buren zal willen uitbreiden. In Erichem is ook een vestiging van A. Straathof gevestigd. Aangezien in Nederland ook een strafrechtelijk onderzoek loopt, maken wij ons zorgen over het dierenwelzijn van de varkens in deze vestigingen. Vanwege de grote aantallen dieren zijn bovendien mogelijke risico's voor volksgezondheid niet uitgesloten. Door het aangetoonde intensieve gebruik van antibiotica zonder deskundige begeleiding door dierenartsen, zijn de stallen een broedplaats voor de MRSA of ziekenhuisbacterie.

Indiendatum: 12 dec. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

De beantwoording van het college/de burgemeester:
1. Ja.
2. Ja.
3. Ja.
4. De onderzoeken zijn door de Duitse overheid uitgevoerd bij de Duitse vestigingen bij Sebava. De Nederlandse inspectiediensten gaan over de controles bij de Nederlandse vestigingen.
5. Volgens onze informatie is er geen strafrechtelijk onderzoek door de NVWA naar deNederlandse vestiging in Erichem ingesteld. Wat wij weten is het volgende: de NVWA heeft in Erichem een controle uitgevoerd. Daarbij zijn enkele tekortkomingen geconstateerd, die het
gevolg waren van achterstallig onderhoud. Daarvoor is een geldboete opgelegd en zijn voorwaardelijke maatregelen opgelegd bij niet opheffen of herhaling van de tekortkomingen. Er wordt gewerkt aan het verhelpen van de tekortkoming. De meest urgente maatregelen zijn
reeds uitgevoerd.
6. Nee, zie 5.
7. Nee, de laatste jaren heeft het bedrijf flinke verbeteringen doorgevoerd om het dierenwelzijn te vergroten en de stankoverlast te verminderen. De klachten over Sebava Erichem zijn daardoor nagenoeg weggenomen.
8. Volgens het bestemmingsplan mag op het perceel in Erichem maximaal 18.300 m2 bebouwd zijn. Tot nu toe is dat 13.300 m2
. Het bedrijf mag dus nog 5.000 m2 uitbreiden, maar daarvoor zijn bij ons geen concrete plannen bekend. Afhankelijk van de hoeveelheid vee wordt er natuurlijk ook naar het milieuaspect (ammoniakuitstoot) gekeken.
9. Bij het opstellen van Nederlandse wet- en regelgeving bepaalt de wetgever welke risico’s maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Sebava heeft de benodigde vergunningen en blijft kennelijk binnen de gestelde risico’s voor de volksgezondheid. De ODR en de NVWA controleren daarop regelmatig bij Sebava.
10. De ODR controleerde het bedrijf in 2014 drie keer. Namelijk op 15 januari, 10 maart en
10 april 2014. Wanneer de NVWA gecontroleerd heeft is ons onbekend.
11. De ODR en de NVWA.
12. Het college gaat niet over de onderzoeken die de NVWA uitvoert. De ODR controleert het milieuaspect van Sebava Erichem. De controles waren hoofdzakelijk gericht op het stalsysteem, de toegestane dieraantallen, de ammoniakemissie en de werking van de luchtwassers.
13. De NVWA rapporteert niet aan het college van Buren, maar aan de minister. Die rapportages hebben wij dus niet ontvangen. De controlewerkzaamheden door de ODR vinden namens ons college onder mandaat plaats. De rapportages en uitgaande brieven worden door de ODR opgesteld, verzonden en gearchiveerd. Wij beschikken over toegang tot de systemen van de ODR en kunnen desgewenst de stukken raadplegen. In geval van bestuursrechtelijke maatregelen (in 2014 niet aan de orde geweest) vindt vooraf afstemming met de portefeuillehouder plaats.
14. Tijdens de controles zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. Er waren geen certificaten aanwezig voor de luchtwassers. De opslag van spuiwater week af van de vergunde situatie. Ook was het MER-evaluatieonderzoek nog niet ingediend.
15. De tekortkomingen zijn ongedaan gemaakt. Sebava stelt zich coöperatief op. Er bestaat nu goed inzicht in de werking en de staat van onderhoud van de luchtwassers. De opslag van spuiwater is in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie. Het MERevaluatieonderzoek is uitgevoerd en wordt door de ODR beoordeeld. Hierdoor was het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen niet aan de orde.
16. N.v.t. zie 15

Zie de website van de gemeente voor de volledige documentatie.