Sebava/Knorhof (vervolg)


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: jan. 2015

In reactie op de ontvangen antwoorden op onze vragen RI/14/01817 Schriftelijke vragen (RvO art 41) van16 december 2014 en 14 januari 2015 hebben wij de volgende aanvullende vragen aan de voorzitter van de raad. Voor de leesbaarheid hebben we dezelfde nummering aangehouden en vorige vragen en de reeds gegeven antwoordeningevoegd. Nieuwe vragen zijn alfabetisch gerangschikt.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het u bekend dat in Duitsland in maart 2014 een grootschalig onderzoek is gedaan naar de bedrijfsvoering van de heer Straathof, eigenaar van Sebava, voorheen de Knorhof, in Buren?
  Antw: Ja.
 2. Bent u bekend met de resultaten van dit onderzoek die in december 2014 naar buiten zijn gekomen?
  Antw: Ja.
 3. Bent u op de hoogte van het beroepsverbod dat is ingesteld tegen de heer Straathof?
  Antw: Ja.
 4. Kunt u uitsluiten dat de onderzoeken en resultaten geen betrekking hebben op de Nederlandse vestiging in Buren van Sebava?
  Antw: De onderzoeken zijn door de Duitse overheid uitgevoerd bij de Duitse vestigingen bij Sebava. De Nederlandse inspectiediensten gaan over de controles bij de Nederlandse vestigingen.

  A. Is er uit administratief onderzoek op het hoofdkantoor van Sebava ook naar Nederlandse
  nevenvestigingen gekeken?
  B. Zo ja, wat zijn de bevindingen over Nederlandse vestigingen?
  C. Is er overleg geweest tussen de Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten of ministeries?
  D. Zijn de Duitse onderzoeksresultaten aanleiding geweest om in Nederland ook een onderzoek in te stellen? Zo nee, waarom niet?
  E. Zo ja, hebben die onderzoeken inmiddels plaatsgevonden?
  F. Zijn de resultaten daarvan bekend?
 5. Is het u bekend dat ook in Nederland een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar aanleiding van de inspectie door de NVWA bij Sebava in Erichem?
  Antw: Volgens onze informatie is er geen strafrechtelijk onderzoek door de NVWA naar de Nederlandse vestiging in Erichem ingesteld. Wat wij weten is het volgende: de NVWA heeft in Erichem een controle uitgevoerd. Daarbij zijn enkele tekortkomingen geconstateerd, die het gevolg waren van achterstallig onderhoud. Daarvoor is een geldboete opgelegd en zijn voorwaardelijke maatregelen opgelegd bij niet opheffen of herhaling van de tekortkomingen. Er wordt gewerkt aan het verhelpen van de tekortkoming. De meest urgente maatregelen zijn reeds uitgevoerd.

  A. Wij ontvangen graag de onderzoeksrapporten en controlelijsten waaruit de gebreken blijken.
  B. Wanneer werd bedoeld onderzoek uitgevoerd?
  C. Welke maatregelen werden uitgevoerd?
  D. Welke maatregelen nog niet?
  E. Wanneer zijn alle maatregelen uitgevoerd?
  F. Wanneer wordt daarop gecontroleerd?
  G. Wie voeren die controles uit?
  H. Wie heeft de boete opgelegd?
  I. Is tegen de opgelegde boete bezwaar aangetekend?
  J. Is het bezwaar afgehandeld?
  K. Zo nee, mogen de te nemen maatregelen opgeschort worden?
  L. Is de opgelegde boete voldaan?
  M. Het klopt dat er geen onderzoek is ingesteld door de NVWA. Onze vraag gaat over een onderzoek door het ministerie van Justitie n.a.v. de inspectie door de NVWA. Wij hebben informatie dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, zie de bijlage. Kunt u aangeven of dit onderzoek is afgerond en zo ja per wanneer?
 6. Is het u bekend wanneer de resultaten daarvan bekend worden gemaakt?
  Antw: Nee, zie 5.
 7. Maakt u zich zorgen over de bedrijfsvoering bij de heer Straathof in onze gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarop is dit gebaseerd?
  Antw: Nee, de laatste jaren heeft het bedrijf flinke verbeteringen doorgevoerd om het dierenwelzijn te vergroten en de stankoverlast te verminderen. De klachten over Sebava Erichem zijn daardoor nagenoeg weggenomen.

  A. Welke maatregelen zijn er genomen om het dierenwelzijn te vergroten?
  B. Wat voor soort klachten zijn er nog wel?
  C. Hoeveel klachten zijn er de laatste drie jaar binnengekomen?
 8. Kan het bestaande bedrijf in Erichem, Buren nog uitgebreid worden? Zo ja, waar is dat van afhankelijk? Zo nee, waarom niet?
  Antw: Volgens het bestemmingsplan mag op het perceel in Erichem maximaal 18.300 m2 bebouwd zijn. Tot nu toe is dat 13.300 m2 . Het bedrijf mag dus nog 5.000 m2 uitbreiden, maar daarvoor zijn bij ons geen concrete plannen bekend. Afhankelijk van de hoeveelheid vee wordt er natuurlijk ook naar het milieuaspect (ammoniakuitstoot) gekeken.

  A. Indien het bedrijf wil uitbouwen, dienen er dan vergunningen aangevraagd te worden?
  B. Zo ja, wie zijn in deze bevoegd vergunning te verlenen?
 9. Zijn de mogelijke risico's voor de volksgezondheid bij Sebava onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, door wie en wat zijn de resultaten? Antw: Bij het opstellen van Nederlandse wet- en regelgeving bepaalt de wetgever welke risico’s maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Sebava heeft de benodigde vergunningen en blijft kennelijk binnen de gestelde risico’s voor de volksgezondheid. De ODR en de NVWA controleren daarop regelmatig bij Sebava.
  A. Op welke wijze worden de controles uitgevoerd?
  B. Mogen wij de laatste drie rapporten en/of controlelijsten van de ODR en de laatste drie rapporten en/of controlelijsten van de NVWA ontvangen?
 10. Wanneer is er voor het laatst gecontroleerd op het naleven van de regels en eisen die aan de vergunningen voor de vestiging in onze gemeente zijn verbonden?
  Antw: de ODR controleerde het bedrijf in 2014 drie keer. Namelijk op 15 januari, 10 maart en 10 april 2014. Wanneer de NVWA gecontroleerd heeft is ons onbekend.
  A. Waarom is het onbekend wanneer de NVWA heeft gecontroleerd?
  B. Vindt u ook niet dat dit bekend moet zijn, vanwege de mogelijke risico's voor de volksgezondheid (zie uw antwoorden op vraag 9 en 10)?
  C. Bij uw antwoord op vraag 10 geeft u aan dat het u onbekend is wanneer de NVWA heeft gecontroleerd. Bij het antwoord op vraag 9 geeft u aan dat de NVWA regelmatig controleert bij Sebava. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
 11. Door welke instanties werden deze controles uitgevoerd?
  Antw: De ODR en de NVWA.
 12. Waar bestonden deze onderzoeken uit?
  Antw: Het college gaat niet over de onderzoeken die de NVWA uitvoert. De ODR controleert het milieuaspect van Sebava Erichem. De controles waren hoofdzakelijk gericht op het stalsysteem, de toegestane dieraantallen, de ammoniakemissie en de werking van de luchtwassers.

  A. Op welk aspect van de volksgezondheid controleert de ODR, zie uw antwoord bij vraag 9.
  B. Mogen wij de laatste drie rapporten en/of controlelijsten van de ODR ontvangen?
 13. Zijn de rapportages daarvan bij u bekend? Zo nee, waarom niet?
  Antw: De NVWA rapporteert niet aan het college van Buren, maar aan de minister. Die rapportages hebben wij dus niet ontvangen. De controlewerkzaamheden door de ODR vinden namens ons college onder mandaat plaats. De rapportages en uitgaande brieven worden door de ODR opgesteld, verzonden en gearchiveerd. Wij beschikken over toegang tot de systemen van de ODR en kunnen desgewenst de stukken raadplegen. In geval van bestuursrechtelijke maatregelen (in 2014 niet aan de orde geweest) vindt vooraf afstemming met de portefeuillehouder plaats.

  A. Mogen wij de laatste drie rapporten en/of controlelijsten van de ODR ontvangen?
  B. Op welke wij controleert het college de ODR en in hoeverre is het college op de hoogte van debevindingen n.a.v. onderzoeken?
  C. De milieuvergunning is door de Provinciale Staten afgegeven. U schrijft dat de ODR namens het college acteert. Welke controles voert de ODR namens wie uit? Speelt de Avri hierin een rol?
  D. Hoe zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake het mandateren vastgelegd?
 14. Zijn er overtredingen geconstateerd? Zo ja, welke?
  Antw: Tijdens de controles zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. Er waren geen certificaten aanwezig voor de luchtwassers. De opslag van spuiwater week af van de vergunde situatie. Ook was het MER-evaluatieonderzoek nog niet ingediend.
 15. Zijn er maatregelen getroffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?
  Antw: De tekortkomingen zijn ongedaan gemaakt. Sebava stelt zich coöperatief op. Er bestaat nu goed inzicht in de werking en de staat van onderhoud van de luchtwassers. De opslag van spuiwater is in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie. Het MER evaluatieonderzoek is uitgevoerd en wordt door de ODR beoordeeld. Hierdoor was het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen niet aan de orde.

  A. Was het college op de hoogte van de tekortkomingen?
  B. Zo ja wanneer is zij daarvan op de hoogte gebracht en op welke wijze?
  C. Het college heeft toegang tot de systemen van de ODR. Is er een internetverbinding met de systemen van Sebava waardoor bijvoorbeeld de werking van alle luchtwassers continu gemonitord kan worden?
  D. Wanneer is de beoordeling van het MER evaluatieonderzoek afgerond?
  E. Wanneer zijn de tekortkomingen geconstateerd?
  F. Is men bij het ongedaan maken daarvan binnen de daarvoor gestelde termijnen gebleven?
  G. Worden er in de omgeving van de stallen metingen verricht en zo ja welke?
 16. Heeft de heer Straathof invulling gegeven aan de eventuele eisen die zijn gesteld n.a.v. de resultaten uit dat onderzoek?
  Antw: N.v.t. zie 15.
  (Nieuw toegevoegde vragen).
 17. Welke informatie en/of instanties heeft u geraadpleegd en/of tot uw beschikking waar de antwoorden op zijn gebaseerd?
 18. Aan wie rapporteert de ODR bij geconstateerde tekortkomingen en binnen welke termijn?
 19. Hoe zijn de afspraken met de ODR vastgelegd?