Bomenkap Doejenburg


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: dec. 2015

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Klopt het dat de ruim 14 hectare beschikbare grond op industrieterrein Doejenburg al nagenoeg geheel bouwrijp is gemaakt ondanks het feit dat er nauwelijks belangstelling voor deze grond bestaat en er nog vrijwel niets van is verkocht?

2. Wat is de reden om ook het laatste stukje grond met spoed nog voor het eind van het jaar bouwrijp te maken?

3. Is er overwogen om de bomen te laten staan en onderdeel uit te laten maken van (het nieuwe gedeelte van) industrieterrein Doejenburg? Zo ja, wat is de reden dat hier niet voor is gekozen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat kost het bouwrijp laten maken van het betreffende stukje grond? Hoeveel van dit bedrag is bedoeld voor het laten kappen van de bomen en het verwijderen van de struiken en het afvoeren van het groenafval?


Toelichting: In opdracht van de gemeente Buren worden nog voor het eind van het jaar enkele tientallen bomen gekapt op industrieterrein Doejenburg.

Joop de Jonge, Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 15 jan. 2016

1. Bedrijventerrein Doejenburg II is voor een groot deel bouwrijp gemaakt in eerdere jaren.
Redenen daarvoor waren onder andere een lijst met gegadigden en ook de verschillende
gedeelten waarop al dan niet een bedrijfswoning mag worden gebouwd. De gegadigden
gingen niet over tot aankoop door de economische recessie en het niet kunnen financieren
door met name de stellingname van de banken.
2. De afdeling Ruimte koos er in december 2015 voor om het perceel van LUNO op te ruimen en
bouwrijp te maken ten behoeve van het bedrijventerrein Doejenburg II. De eerste reden was
om de veiligheid te garanderen rond Oud en Nieuw. Het gebouw stond al geruime tijd leeg en
om brandstichting te voorkomen was het zinvol het gebouw te slopen, mede op dringend
aanbevelen van de politie. De politie heeft te kennen gegeven dat de locatie al behoorlijk werd
gesloopt door plaatselijke jeugd. Gelet op de aanwezigheid van asbest moest dus verder
vandalisme voorkomen worden. Naast het slopen van het gebouw hebben we gekozen voor
het opruimen van het perceel. Dat betekent dat de tennisvelden en ook het groen op het
perceel opgeruimd wordt. We hebben dat middels een integrale aanbesteding gedaan om
kosten te besparen. Hierbij doet een uitvoerende partij al het werk in één keer. De reden is dat
we het bedrijventerrein Doejenburg II op deze manier zo snel mogelijk netjes maken en er
geen niet-onderhouden percelen achterblijven die het terrein een lelijke aanblik geven en zo de
verkoopbaarheid storen.
3. In de stedenbouwkundige plannen die voor Doejenburg II gemaakt zijn zou het perceel van
LUNO volledig ingezet worden voor het bedrijventerrein. De redenen zijn om een zo groot
mogelijk aantal vierkante meters uitgeefbare grond te maken. Daarnaast zorgen we er dan
voor dat er meer speelruimte overblijft voor het inrichten van de percelen. Het perceel van
LUNO is daarin dan niet meer ruimtelijk dwingend.
4. De kosten voor het bouwrijp maken van bedoeld perceel bedragen € 28.950,- exclusief btw en
exclusief interne begeleidingskosten. Deze kosten zijn inclusief de asbestsanering en onder
voorbehoud van eventueel meer-/minderwerk. Het kappen van de bomen en weghalen van de
struiken brengt in combinatie met het bouwrijp maken en de sloop geen extra kosten met zich
mee. De economische waarde van het hout bepaalde tijdens een aanbesteding juist wie als
laagste heeft kunnen inschrijven op het werk. Met andere woorden: degene met de hoogste
opbrengst voor het hout kon als laagste inschrijven en kreeg de opdracht.