Vervuilde grond


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 5 jul. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kent u het bericht “Vervuilde grond baart buurt zorgen” in de Gelderlander van 4 juli 2016?

2. Kunt u aangeven hoe het staat met de mate van vervuiling van de grond van de Burense boomgaarden? Hierbij ook graag de voormalige boomgaarden betrekken die nu een andere bestemming hebben.

3. Kunt u aangeven welke grondonderzoeken er in de afgelopen 10 jaar zijn gedaan naar bodemverontreiniging in de gemeente Buren in boomgaarden en op andere terreinen en wat hiervan de resultaten waren v.w.b. vervuiling?

4. Kunt u aangeven welke verontreinigingen er in de gemeente Buren bekend zijn vanuit het verleden en per locatie aangeven welke acties hierop zijn ondernomen?

Toelichting:

In de gemeente Geldermalsen heeft bodemonderzoek uitgewezen dat grond van een voormalige boomgaard zwaar verontreinigd is. De Partij voor de Dieren wil graag inzage in het probleem van vervuilde grond in de gemeente Buren, zowel in (voormalige) boomgaarden als ook op andere gronden. Naast voor de hand liggende terreinen zoals oude fabrieksterreinen en tankstations kent de gemeente voor zover bekend ook een aantal voormalige (vuil)stortplaatsen waar de kans op bodemverontreiniging bijzonder groot is.

Indiendatum: 5 jul. 2016
Antwoorddatum: 29 sep. 2019

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Nee, dit bericht is niet bekend.

2. De (voormalige) fruitboomgaarden in gemeente Buren liggen verspreid. Door de variërende intensiteit waarmee de boomgaarden zijn bespoten, varieert het gehalte aan bestrijdingsmiddelen sterk van plaats tot plaats. Vooral in de boomgaarden van de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw werden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. In Nederland is het Registratienummer RI/16/02697 gebruik van bestrijdingsmiddelen (DDT) sinds 1973 verboden, zodat de boomgaarden vanaf dat jaar niet (of nauwelijks) meer op grote schaal zijn belast. Het landelijk gebied is heterogeen verontreinigd met bestrijdingsmiddelen, waarbij DDE de kritische stof is. In de boomgaarden uit de jaren ’50 en ’60 zijn de hoogste gehalten gemeten. Voor bestrijdingsmiddelen geldt dat bij relatief lage gehalten er sprake is van een theoretisch ecologisch risico, terwijl bij relatief hoge gehalten er pas sprake is van een humaan risico.

Het complete beeld van de ligging van (voormalige) boomgaarden in gemeente Buren en de regio is uiteengezet in de Nota bodembeheer1 . In deze nota zitten diverse kaarten. Bijlage 13 heet ‘’Waarnemingenkaart bestrijdingsmiddelen’’. Deze kaart geeft weer waar bestrijdingsmiddelen zijn gevonden. Deze nota is in juli 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

3. Specifiek onderzoek naar bodemverontreiniging is niet uitgevoerd de afgelopen 10 jaar. Wel zijn onderzoeken gedaan voor bouwaanvragen en bij bestemmingsplannen. Hier is alleen geen overzicht van. Zoals aangegeven bij vraag 1 staat in de Nota bodembeheer een kaart met de ligging van alle boomgaarden. De boomgaarden zijn verdacht, maar er is niet op perceelniveau bekend welke percelen verontreinigd zijn en welke niet. Het kaartje van de boomgaarden is bijgevoegd in bijlage 1.
Indien grondverzet plaatsvindt, moet een bodemonderzoek plaatsvinden om te kijken in hoeverre de grond is verontreinigd. In de meeste gevallen ligt de waarde onder de kritische grens. Slechts in 1 geval werd de grens overschreden. Dit was bij het bestemmingsplan Hooghendijck in Beusichem. In het noord-westelijk deel was een overschrijding van de interventiewaarde. Onder bevoegd gezag van provincie Gelderland is de locatie gesaneerd.

4. In gemeente Buren is bij een aantal (voormalige) tankstations een verontreiniging aanwezig. Provincie Gelderland is hier bevoegd gezag. Het gaat om: Kerk-Avezaath, Achterstraat Maurik, J.E. Penraadstraat Zoelen, Jeudestraat Zoelen, Achterstraat

Langs de Rijndijk (ten noorden van de Dries) in Maurik is een locatie verontreinigd met pyrietslakken, hier is het Rijk bevoegd gezag.

Voor de voormalige startplaatsen in gemeente Buren waar een verontreiniging is, is provincie bevoegd gezag. Op de bodematlas van provincie Gelderland is een overzicht van alle voormalige stortplaatsen te vinden.

Lees hier de PDF van Omgevingdienst Rivierenland.