Ballonnen


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: apr. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het u bekend dat de Oranjevereniging Lienden ter ere van Koningsdag ballonnen op wil laten?

2. Welke actie heeft u ondernomen om dit (mede n.a.v. het raadsbesluit van 21 mei 2013) te voorkomen?

3. Is er een vergunning afgegeven voor deze festiviteiten? Zo ja, wat is hierin vermeld over het oplaten van ballonnen en is hierbij uitdrukkelijk gewezen op de schade die dit aanricht voor dieren, natuur en milieu? Zo nee, waarom is hier geen aandacht aan besteed?

4. Bij welke activiteiten zijn er sinds 21 mei 2013 ballonnen opgelaten in de gemeente Buren en om hoeveel ballonnen gaat het hierbij?

5. Bij welke activiteiten is het oplaten van ballonnen voorkomen na contact van het college met de organisatoren?

6, Heeft het college contact gezocht met winkels (zoals bijvoorbeeld Jumbo) die dagelijks ballonnen weggeven welke vervolgens regelmatig als zwerfvuil op straat of in de natuur belanden? Zo ja, wat was het resultaat van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid de raad een voorstel voor te leggen voor een algeheel verbod op het oplaten of weggeven van ballonnen indien blijkt dat er op vrijwillige basis onvoldoende bereikt kan worden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren en D66 over het oplaten van ballonnen. De motie roept het college op om “bij evenementen en festiviteiten het oplaten van ballonnen te ontmoedigen”.

Naam en ondertekening: Joop de Jonge, Partij voor de Dieren