Herbouw Knorhof (vervolg)


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 6 apr. 2020

Is het college bereid het (concept) advies betreffende het afgeven van de omgevingsvergunning voor herbouw van de Knorhof (Sebava) voor te leggen aan de raad ter goedkeuring alvorens het advies naar de provincie te sturen?

  • Zo ja, op welke termijn is dit (concept) advies te verwachten, wanneer kan de agendacommissie het agenderen voor de gemeenteraad?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Een flitsbericht van 21 jan 2020 van het college over de herbouw van de afgebrande megastal / varkensflat de Knorhof (Sebava) in Erichem is voor de Partij voor de Dieren aanleiding geweest om een schriftelijke vraag te stellen. In dit flitsbericht wordt aangegeven dat "de Provincie voor het afgeven van de vergunning het bevoegde gezag is maar dat de gemeente een advies uitbrengt over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit advies moeten we nog afgeven".
Op 12 februari is de vraag gesteld en op op 4 maart is er een reactie op gekomen. De reactie beschrijft de verdere procedure van vergunningverlening maar geeft feitelijk geen antwoord op de vraag. Derhalve wordt de reeds op 12 februari gestelde vraag hierbij nogmaals gesteld met het dringende verzoek deze nu wel inhoudelijk te beantwoorden!

Indiendatum: 6 apr. 2020
Antwoorddatum: 29 apr. 2020

De gemeenteraad heeft eerder de kaders voor ontwikkelingen gesteld in het vastgestelde bestemmingsplan. Op het moment dat de aanvraag past binnen de bestemmingsplanregels en milieutechnisch voldoet, is ons college bevoegd om het advies af te geven. Er zijn dan geen gronden voor de gemeente om de aanvraag te weigeren. Om die reden is het college niet van mening dat het advies over het afgeven van de Omgevingsvergunning voor herbouw van Knorhof (Sebava), ter goedkeuring voorgelegd zou moeten worden aan de gemeenteraad voordat wij deze naar de provincie sturen. Hiertoe zijn we daarom ook niet bereid.

Natuurlijk zijn wij wel bereid om een afschrift van het door ons af te geven advies ter kennisname aan de raad toe te zenden. Daarnaast wijzen wij er nogmaals op dat de provincie bevoegd gezag is en gemotiveerd kan afwijken van ons advies.

Interessant voor jou

Kapvergunning en Bomenlijst

Lees verder

Bestrijding eikenprocessierups met Xentari slecht voor biodiversiteit en dodelijk voor vogels en vlinders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer