Schrif­te­lijke vragen bomenkap


november 2021

Indiendatum: 12 nov. 2021

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoeveel bomen zijn er onlangs gekapt op het terrein van de oude steenfabriek aan de Rijnbandijk te Maurik? Klopt het dat het gaat om meer dan 400 bomen?

2. Was het college op de hoogte van deze voorgenomen bomenkap en de gevoeligheid die een dergelijke grootschalige bomenkap met zich meebrengt?

3. Is er voorafgaand aan de kap een flora en fauna onderzoek uitgevoerd? Zo ja, kan het college zorgen dat wij een afschrift hiervan krijgen?

4. Klopt het dat de provincie in dit geval bevoegd gezag is en hiervoor een kapvergunning heeft afgegeven?

5. Is er overleg geweest met de gemeente voordat de vergunning is afgegeven?

6. Wanneer is de gemeente geïnformeerd door de provincie over de afgegeven vergunning?

7. Hoe is deze voorgenomen kap door de provincie en door de gemeente gecommuniceerd naar onze inwoners?

8. Was er de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken? Zo ja, zijn de termijnen hiervoor in acht genomen? Zo nee, waarom niet?

9. Welke mogelijkheden zijn er om als gemeente(raad) invloed uit te oefenen op dergelijke grootschalige kapwerkzaamheden? Is het mogelijk om als gemeente vergunning verlenende instantie te worden dan wel op een andere manier in de vergunning verlening betrokken te worden?

10. Wie controleert na afloop van het kappen van de houtopstand of daadwerkelijk het aantal bomen is gekapt waarvoor toestemming is verkregen? Heeft deze controle al plaatsgevonden?

11. Indien blijkt dat meer bomen zijn gekapt dan waarvoor toestemming is verleend, welke sancties worden dan opgelegd?

12. Is er sprake van herplantplicht op het terrein van de oude steenfabriek aan de Rijnbandijk in Maurik? Zo ja, hoeveel, welke soort en welke doorsnede hebben de te herplanten bomen in vergelijking met de gekapte bomen? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Het grootschalig kappen van bomen op het terrein van de oude steenfabriek aan de Rijnbandijk te Maurik heeft tot grote onrust geleid bij veel inwoners. Diverse raadsleden zijn hierover benaderd met de vraag of dit niet anders had gekund.

Naam en ondertekening: Joop de Jonge, Partij voor de Dieren

Gerdjan Keller, Gemeentebelangen

Interessant voor jou

Bestrijding bijen in stad Buren

Lees verder

Schriftelijke vragen over recreatie in de uiterwaarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer