Bestrijding bijen in stad Buren


Vragen

Indiendatum: 4 jun. 2021

Betekent ‘bestrijden’ dat de gemeente het bijennest heeft laten verwijderen en de bijen heeft laten doden?

- Zo ja, door wie / welke organisatie is dit gedaan en hoe zijn de bijen gedood?

- Zo nee, wat is er dan met de bijen gebeurt?

2. Om hoeveel bijen gaat het?

3. Hoe lang zat het nest er al?

4. Waaruit bestond het gevaar en de overlast waar in het bericht melding van wordt gemaakt?

5. Is er een imker ingeschakeld?

- Zo ja, wat was zijn / haar advies?

- Zo nee, waarom niet?

6. Welke andere (minder ingrijpende) maatregelen zijn genomen voordat tot het doden van de bijen is overgegaan?

7. Bent u bekend met de functie die bijen vervullen in ons ecosysteem?

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat bijen onmisbaar zijn voor ons leven op aarde en voor onze voedselvoorziening?

9. Welke andere opties zijn overwogen voordat is gekozen voor deze zeer extreme maatregel.

10. Kunt u aangeven hoeveel klachten er door de gemeente zijn geregistreerd van ondernemers, inwoners en bezoekers over het bijennest?

11. Kunt u aangeven hoeveel deze actie heeft gekost?

12. Worden deze kosten verhaald op de klagende ondernemer(s)?

13. Bestaat er een protocol voor dit soort acties?

- Zo ja, waar is dit te raadplegen en kan dit zodanig worden aangepast dat bijen een volgende keer met rust gelaten worden dan wel levend verplaatst worden?

- Zo nee, waarom niet?