Bestrijding eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: 24 mei 2021

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Erkent het college dat de inzet van gif zoals Xentari een wrange combinatie is met het ophangen van nestkastjes voor mezen ter bestrijding van de eikenprocessierups? Hoe beoordeelt u het gevaar dat de mezen en hun jongen het gif binnenkrijgen en sterven en dat er geen voedsel meer voor hen is omdat ook alle andere insecten gedood zijn door het gif?

2. Vorig jaar (mei 2020) hebt u aangegeven dat “het middel niet wordt gebruikt in de nabije aanwezigheid van de gemeentelijke nestkastjes”. Waarom zijn locaties waar nestkastjes zijn geplaatst dit jaar toch behandeld met Xentari terwijl vorig jaar is aangegeven dat op deze locaties niet zou worden gespoten?

3. Op welke locaties binnen de gemeente Buren is het middel Xentari dit jaar ingezet en om hoeveel bomen per locatie gaat het hierbij?

4. Welk percentage van het totale aantal gemeentelijke eiken in de gemeente Buren is op deze manier behandeld?

5. Op welke manier wordt onnodige verspreiding van Xentari door de wind (en regen) tegengegaan?

6. Hoeveel Xentari is er tot nu toe al gebruikt in de gemeente Buren?

7. Hoe kunt u Xentari als “niet schadelijk voor de mens” bestempelen (website AVRI) als blijkt dat mensen er oogirritaties van krijgen?

8. De gemeente Epe is vorig jaar (mei 2020) per direct gestopt met het gebruik van Xentari vanwege de negatieve effecten voor de mens. Wat is er nodig om ook in Buren per direct het gebruik van gif tegen de eikenprocessierups te staken? Welke (financiële of praktische) omstandigheden beletten eventueel het staken van het gifgebruik?

9. Welke mogelijke schadeclaims zijn er te verwachten als we zouden besluiten alleen in te zetten op bestrijding door natuurlijke vijanden door het verder bevorderen van de mezen-populaties? Hoe kansrijk zijn deze schadeclaims waar u vorig jaar (mei 2020) melding van maakte? Gaarne inzicht in het hierover ingewonnen juridisch advies.

10. Wanneer Xetari selectief wordt ingezet op risicolocaties bij scholen, speeltuinen of drukke wandelpaden dan is dat wellicht nog te begrijpen zolang er geen goed alternatief beschikbaar is. Maar waarom worden ook in het buitengebied tientallen bomen op deze manier behandeld terwijl bijna niemand hier last heeft van de eikenprocessierups?

11. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bij het in het milieu, de natuur en bebouwde omgeving verspreiden van gif, “biologisch” of niet, niet uitgesloten kan worden dat dit ook op de lange termijn negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid, dierenleven en ecologie? Zo nee waarom niet?

Toelichting:

In de gemeente Buren vindt preventieve bestrijding van de eikenprocessierups plaats.

De Partij voor de Dieren uit al geruime tijd grote zorgen over het gebruik van gif zoals Xentari voor het doden van de eikenprocessierups. Wij pleiten daarom voor meer nestkastjes voor mezen en het stoppen met gif. Dit gif is van het controversiële bedrijf Bayer (tevens eigenaar van het beruchte Monsanto, producent van onder andere Roundup), dat vele soorten gif verkoopt voor het doden van dieren en planten. Het duurt 5 tot 10 dagen voordat een rups door dit gif sterft: een langdurige en onnodige lijdensweg. De Vlinderstichting en diverse ecologen spraken zich daarom herhaaldelijk uit tegen dit gif. Maar de gemeente Buren lijkt hier klakkeloos mee door te gaan.

Niet alleen de eikenprocessierups sterft door dit gif maar ook andere rupsen/vlinders en insecten. Ook voor vogels, vleermuizen, vissen en andere dieren is dit gif gevaarlijk. In de gebruiksaanwijzing van Xentari staat onder meer “Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen”, “Stof niet inademen.” En “Veroorzaakt ernstige oogirritatie".

De Partij voor de Dieren heeft grote twijfels over het huidige gebruik van het middel Xentari en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college.