Opschorten Honden­be­lasting


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: mrt. 2013

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Waarom heeft het college niet, net als diverse andere gemeenten (waaronder onze buurgemeente Utrechtse Heuvelrug), de heffing van hondenbelasting opgeschort in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp?

2. Hoe en tegen welke kosten denkt het college alle (mogelijk honderden) te verwachten bezwaarschriften af te handelen die nu ongetwijfeld zullen worden ingediend?

3. Is het college bereid om, ongeacht de rechterlijke uitspraak, ernaar te streven de inzet van hondenbelasting als algemene heffing af te schaffen en te bezien welke andere mogelijkheden er zijn om voldoende inkomsten te genereren met daarbij als uitgangspunt een zo eerlijk mogelijke verdeling waardoor niet bepaalde groepen inwoners onevenredig bijdragen aan de algemene middelen?

Toelichting:

Iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Hondenbelasting is een algemene belasting die wordt geheven van een kleine groep inwoners terwijl de opbrengst wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

Door een inwoner van de gemeente Sittard-Geleen is om deze reden bezwaar aangetekend tegen de heffing. Het gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat de heffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en daarom niet mag worden opgelegd. De gemeente Sittard-Geleen heeft de zaak in hoger beroep voorgelegd aan de Hoge Raad.

Diverse gemeenten hebben inmiddels besloten om de heffing van hondenbelasting op te schorten in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad.

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 5 mrt. 2013

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Het college heeft naar aanleiding van de uitspraak van het hof het advies van de VNG gevolgd. De VNG is van mening dat de uitspraak van het hof geen gevolgen heeft voor het heffen van hondenbelasting. De uitspraak van het hof is nog niet definitief. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan is er volledige duidelijkheid. Op basis van het advies van de VNG is de aanslagoplegging niet opgeschort.

2. De bezwaren die tegen de hondenbelasting worden ingediend onder verwijzing naar de uitspraak van het hof, worden aangehouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan op het beroep in cassatie. De verwachting is dat de bezwaren met de huidige bezetting kunnen worden afgedaan. Tot en met 11 maart zijn er 6 bezwaarschriften tegen de hondenbelasting ingediend. De bezwaartermijn eindigt op 12 april 2013.

3. De hondenbelasting is in 2008 opnieuw ingevoerd als één van de maatregelen in het kader van Robuust Buren. Het college ziet geen aanleiding om een voorstel tot afschaffing van de hondenbelasting te doen, vooral ook omdat dan een groot dekkingsprobleem ontstaat. Het invoeren en afschaffen van de hondenbelasting is een bevoegdheid van de raad.