Kapver­gunning bomen Homoet­se­straat Maurik


Monde­linge vragen

Indiendatum: dec. 2011

Kapvergunning bomen bij het sportcomplex Homoetsestraat in Maurik aangevraagd.

- Is dit niet erg prematuur nu het complex vwb de tennisvelden voorlopig nog in gebruik is?
- Kan deze vergunning verleend worden nu nog niet is voldaan aan de voorwaarden die door de dienst regelingen van het ministerie hieraan gesteld zijn?
Door te kappen verdwijnt een belangrijk foerageergebied van een paartje steenuilen en dat mag niet zolang het nieuwe leef- en foerageergebied niet gereed is. Dit betreft het nieuw te ontwikkelen landgoed aan de Veerweg te Eck en Wiel. Derhalve kan er de komende jaren niet worden gekapt, er van uitgaande dat de gemeente Buren niet van plan is om doelbewust de Flora en Faunawet te overtreden.
Gaarne toezegging van de wethouder dat de aangevraagde kapvergunning om op korte termijn te mogen kappen zal worden geweigerd.

Zo niet, dan overweegt de PvdD om aangifte doen tegen de gemeente Buren wegens overtreding van de Flora en Faunawet.