Steen­uilen Homoet­se­straat in Maurik


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: apr. 2012

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Klopt het dat de gemeente in overleg is met de heer Gaasbeek (Homoetsestraat 40A), welke tegenover het oude sportpark woont, over compensatie op zijn grond door het (op kosten van de gemeente) aanplanten van daartoe geschikte bomen en struiken op zijn grond? Zo ja, kan het college aangeven op welke termijn deze compensatie zal worden gerealiseerd? Zo nee, hoe denkt het college de verplichte compensatie dan uit voeren?

2. Welke ingrepen staan er voor dit jaar (2012) gepland op het oude sportpark? Te denken valt aan het kappen van bomen en struiken, het dempen van watergangen, het bouwrijp maken van percelen, het aanleggen van wegen, enz. Gaarne een opgave van werkzaamheden met bijbehorende data (tijdschema), alsmede een plattegrond waarop de locatie van deze werkzaamheden staat aangegeven.

3. Klopt het dat het verruigen van huidige graspercelen deel uitmaakt van het plan om het gebied geschikt te houden voor de steenuil(en)? Klopt het dat daarbij met aannemers afspraken moeten worden gemaakt om deze percelen niet te betreden? Deelt het college de mening van de PvdD dat dit wellicht in theorie een werkbare oplossing kan bieden maar dat dit in de praktijk beslist niet het geval zal zijn, tenzij de desbetreffende gebieden met hekwerken worden afgezet? Zo ja, welke maatregelen zal het college treffen om een doelmatige bescherming van de graspercelen te realiseren?

Toelichting:
Op het terrein van het oude sportpark aan de Homoetsestraat in Maurik wordt industrieterrein Doejenburg 2 gerealiseerd. Het terrein is echter leefgebied van één of meerdere steenuilen wat betekent dat dit gebied beschermd is door de Flora en Fauna wet. Daardoor ontstaat de verplichting om eerst voor een vervangend leefgebied te zorgen voordat het bestaande gebied wordt vernietigd. Deze zogenaamde compensatie kan worden gerealiseerd door een naburig terrein te voorzien van geschikte beplanting waardoor het gebied geschikt wordt gemaakt voor de steenuil(en).

Totdat de compensatie is gerealiseerd dient het huidige gebied geschikt te blijven voor de steenuil(en), wat betekent dat elke ingreep vooraf moet worden getoetst door een ter zake kundige ecoloog. Tevens dient er bij de werkzaamheden aandacht te zijn voor de bescherming van voor de steenuil(en) belangrijke onderdelen (percelen) van het huidige terrein.

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 17 apr. 2012

De beantwoording van het college/de burgemeester:
1. Het klopt dat de gemeente in overleg is met de heer Gaasbeek van de Homoetsestraat 40A te Maurik. Afgesproken is dat de compensatie dit plantseizoen gerealiseerd is.

2. In het bestek en bijbehorende tekeningen zijn de werkzaamheden opgenomen. Deze leggen wij ter inzage bij de griffie.

3. het extensief begrazen draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Ook voor de steenuil is dan meer ruimte. Dit vereist nadere afspraken met aannemers en anderen over de toegang tot deze percelen. Dit proces wordt begeleid door een ecoloog. Daarmee worden naar de mening van het college zo veel als mogelijk garanties geboden op een goede uitvoering en naleving.