Maai­beleid gemeente Buren


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: jul. 2012

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Wat is het maaibeleid van de gemeente Buren voor wat betreft het maaien van de bermen van wegen en fietspaden, op rotondes en bij sloten en vijvers? Hierbij graag specifiek ingaan op de volgende onderwerpen:
- in welke periode van het jaar wordt er wel / niet gemaaid?
- hoeveel keer per jaar wordt er gemaaid?
- tot op welke afstand vanaf de verharding (weg / fietspad) wordt er gemaaid?

2. Op welke wijze controleert de gemeente (of de aannemer die het werk uitvoert) voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden de te maaien locaties voor wat betreft de mogelijke aanwezigheid van (door de Flora en Fauna wet beschermde) dieren en hun nesten in de te maaien percelen?

3. Wat wordt er gedaan met meldingen van burgers waarin zij aangeven dat er op een bepaalde locatie (beschermde) dieren nestelen? Hoe wordt dit teruggekoppeld naar de melders?

4. Welke instructies krijgen de mensen die het maaiwerk uitvoeren? Krijgen zij bijvoorbeeld een lijst met plaatsen waar niet mag worden gemaaid? Krijgen zij, in het geval het meldingen van burgers betreft, de contactgegevens van melders zodat die ter plaatse de te beschermen locatie(s) aan kunnen geven?

5. Welke actie gaat het college ondernemen om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw de Flora en Faunawet wordt overtreden, zoals op 25 juni is gebeurd, door het (al dan niet opzettelijk) vernielen van de nesten van beschermde dieren?


Toelichting:

In de berm langs de Zeeg in Rijswijk is op 25 juni tijdens het maaien van de bermen een nest met daarin ongeveer 10 eieren van een koppel patrijzen vernield. Dit ondanks het feit dat de aanwezigheid van het nest met de eieren van deze beschermde vogelsoort bij de gemeente bekend was.