Schuur Beemd­straat 5


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: apr. 2012

1. In het raadsstuk wordt gesproken over toeristisch gebruik wat strijdig is met het bestemmingsplan omdat de bestemming agrarisch is. Tevens wordt aangegeven dat het strijdige gebruik door herbouw naar aard en omvang wordt vergroot omdat de oppervlakte van de logiesfunctie toe zal nemen.

De wethouder geeft echter aan dat dit niet klopt omdat de schuur alleen wordt gebruikt voor berging en hobbymatig gebruik.

Gaarne nadere uitleg over het werkelijke gebruik: klopt het raadsstuk niet of is de wethouder niet goed geïnformeerd?

2. Wat is de oppervlakte en het bouwjaar van alle op het perceel staande bijgebouwen en hoe verhoudt zich dit tot de maximaal toegestane oppervlakten in de ten tijde van de bouw van de verschillende bijgebouwen vigerende bestemmingsplannen?

3. Hoe kan het dat historische bijgebouwen zoals op onderhavig perceel niet positief zijn bestemd in voorgaande bestemmingsplannen. Normaal kan eenmaal een en ander onder overgangsrecht worden gebracht, waarna het positief bestemd (had moeten) moet worden?

4. Mocht blijken dat er in het verleden bijgebouwen zijn neergezet in strijd met het toenmalige bestemmingsplan, waarom is hier dan nooit op gehandhaafd?

5. Is na de wettelijk verplichte inventarisatie (strijdig) gebruik en/of bouw voorafgaande aan de ter visie legging van het (voor)ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2008, aangeschreven ter zake van de thans geconstateerde illegale bebouwing en gebruik?

6. Is het college bereid om herbouw van de afgebrande schuur toe te staan op voorwaarde dat in het verleden in strijd met het toenmalige bestemmingsplan opgerichte bijgebouwen (welke derhalve ook niet zijn voorzien van een bouwvergunning) worden verwijderd?

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 28 apr. 2012

1. In het begin is onduidelijkheid ontstaan over het gewenste gebruik. In het verloop van het proces is hier duidelijkheid ingekomen. De schuur wordt niet gebruikt als logiesfunctie. De schuur zal gebruikt worden als berging en hobbymatig gebruik. De informatie die de wethouder heeft gehad klopt dus.

2. De oppervlakte en het bouwjaar (voor zover deze was te achterhalen) van alle op het perceel aanwezige gebouwen:
- de afgebrande schuur, bouwjaar circa 1885. Oppervlakte is conform aangevraagde = 133 m2
- aangebouwde schuren aan de woning, bouwjaar gedeelte 1959, ander gedeelte 1990), totaal oppervlakte 135 m2 en 40 m2
- woonhuis (karakteristiek pand) bouwjaar circa 1900, oppervlakte 175 m2

Er is, gezien de periode dat de gebouwen zijn opgericht niet te achterhalen of de bouwwerken in het toenmalige vigerende bestemmingsplan mogelijk waren.

3. Het huidige geldende bestemmingsplan Buitengebied Buren 2008 is vigerend en daar moeten we naar kijken. Het gebouw is inderdaad ondanks de leeftijd (meer dan 100 jaar) niet positief bestemd. Wellicht dat een en ander bij een algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2008 kan worden meegenomen.

4. Handhaving werd in het verleden vooral op basis van klachten gedaan. Op het moment dat er geen klachten werden ingediend werd er niet gehandhaafd.

5. Nee, men is niet aangeschreven.

6. Het probleem bij de herbouw van de schuur is dat deze niet onder het overgangsrecht valt en hier dus geen gebruik van gemaakt kan gaan worden. Dit terwijl het kunnen terug bouwen van een afgebrande schuur meer dan logisch zou moeten zijn. In het archief zijn geen stukken te vinden welke betrekking hebben op de andere bouwwerken. Dit betekent bij voorbaat niet dat deze er nooit zijn geweest. Daarnaast zijn een aantal bouwwerken vergunningsvrij uitgevoerd.