Levende dieren op markten


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 17 sep. 2018

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het toegestaan om zonder vergunning levende dieren te koop aan te bieden dan wel te gebruiken voor reclame doeleinden op (kleine) dorpsmarkten?

2. Wat is er geregeld omtrent het gebruik van en / of het tentoonstellen van levende dieren op (kleine) dorpsmarkten? Welke voorwaarden worden hieraan verbonden in bijvoorbeeld de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of in de door de gemeente verleende vergunning?

3. Wie houdt er toezicht op de dieren? Hebben ze bijvoorbeeld voldoende bescherming tegen weersinvloeden, hebben ze voldoende eten en drinken, enz.? Hoe wordt dit geregeld in de vergunningverlening?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dieren niet op een dergelijke manier als handelswaar of reclame object zouden moeten worden gebruikt? Zo ja, hoe kunnen we dit als gemeente voorkomen / verbieden? Zo nee, waarom niet?

5. Mocht er niets zijn geregeld en mocht u het wel willen toestaan, bent u dan bereid om te zorgen voor adequate regelgeving? Zo ja, hoe en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Tijdens de zomermarktbazaar op 30 juni in Maurik bleken er levende dieren (3 koeien) aanwezig te zijn op de markt. De Partij voor de Dieren vraagt zich of dit is toegestaan en zo ja, wat er is geregeld omtrent het gebruik van dieren op dergelijke markten en stelt daarom vragen aan het college.

Indiendatum: 17 sep. 2018
Antwoorddatum: 3 okt. 2018

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Ja, dat is toegestaan, conform artikel 3.7 lid 2 van het Besluit houders van dieren, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

2. Bij het gebruik van en/of het tentoonstellen van levende dieren op dorpsmarkten moet de organisator bij aanwezigheid van dieren het formulier ‘Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen’ invullen en opsturen naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente heeft geen eigen beleid en er worden geen aanvullende voorwaarden gesteld in de evenementenvergunning.

3. In eerste instantie houdt de eigenaar van de dieren zelf toezicht op het welzijn van zijn dieren. Het toezicht hierop is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente heeft hierin geen rol.

4. Het college conformeert zich aan de landelijke regelgeving zoals vastgelegd in onder andere de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. In dat kader zijn er geen mogelijkheden om deze activiteit te verbieden. Uiteraard hecht het college wel aan de naleving van de in de wet gestelde voorschriften ten aanzien van het welzijn van dieren.

5. Voor zover het college bekend is, is er adequate regelgeving, zoals hierboven benoemd.

Toelichting: er is door de ambtenaar contact gezocht met de organisator om na te vragen wat er precies is gebeurd. Tijdens de zomermarktbazar was er een koe met enkele kalfjes aanwezig, volgens de organisator voor de gezelligheid. Deze dieren werden niet ter verkoop aangeboden. De dieren stonden in een afgeschermde ruimte, in de schaduw en hadden voldoende te eten en te drinken. De eigenaar is continu aanwezig geweest om toe te zien op het welzijn van de dieren. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat het welzijn van de dieren in het geding is geweest.