Kledin­gin­za­meling voor vogel­opvang


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 26 okt. 2016

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kent u het bericht “Vogelopvang dreigt het loodje te leggen” in de Gelderlander van 26 oktober 2016?

2. Kunt u aangeven of het klopt dat de vogelopvang vergunningplichtig is voor wat betreft het inzamelen van kleding en dat de Avri deze vergunning niet wil afgeven?

3. Kunt u aangeven of Buren hierin een aparte positie inneemt in vergelijking met andere gemeenten in Nederland waar ook al jarenlang op deze manier kleding wordt ingezameld?

4. Kunt u bevestigen dat de Avri hierin handelt in opdracht van (en conform de regels gesteld door) de gemeente Buren?

5. Bent u net als de Partij voor de Dieren van mening dat het inzamelen van kleding voor hergebruik een activiteit is die bijdraagt aan een meer duurzaam gebruik van grondstoffen en derhalve moet worden gestimuleerd? Zo ja, hoe verhoudt zich dit met het optreden van de Avri die hierin toch namens de gemeente handelt?

Toelichting: Vogelopvang 'onder de regenboog' in Eck en Wiel zamelt (net als vele andere dierenopvangcentra in Nederland) kleding in voor hergebruik in samenwerking met stichting Dierenlot. De Avri (Afvalverwijdering Rivierenland) is van mening dat ze hiervoor een vergunning moeten hebben en lijkt deze niet te willen verlenen. De Partij voor de Dieren wil graag weten hoe dit in Buren is geregeld en waarom iets wat in andere gemeenten geen probleem lijkt te zijn hier wel voor problemen zorgt.

Indiendatum: 26 okt. 2016
Antwoorddatum: 23 nov. 2016

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Dit bericht is bij ons bekend.

2. Dit is inderdaad correct.

3. Avri is een aparte gemeenschappelijke regeling die opereert binnen de Regio Rivierenland. De regels liggen vast in de Afvalstoffenverordening. De Afvalstoffenverordening is opgesteld conform het model van de VNG. Het dagelijks bestuur van Avri heeft de keuze om de toestemming wel of niet te verlenen.

4. De Afvalstoffenverordening wordt door het algemeen bestuur van Avri vastgesteld, en in het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. De Gemeente Buren heeft geen concrete opdracht gegeven voor kledinginzameling.

Het college geeft aan dat bij handhaving geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. Als Vogelopvang ‘Onder de Regenboog’ geen kleding mag inzamelen, dan geldt dat voor andere instellingen in Rivierenland ook. Wij zullen deze casus in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri voorleggen.

5. Inderdaad, die mening deelt het college. Avri zamelt kleding ook in met als doel de grondstoffen te hergebruiken. Avri ontvangt hiervoor geld dat uiteindelijk alle inwoners van Rivierenland ten goede komt. De inkomsten die Avri ontvangt voor kleding, hoeft Avri niet via de Afvalstoffenheffing te verhalen.