Kapver­gunning en bomen­lijst


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 16 jun. 2020

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Sinds wanneer wordt er gewerkt met de lijst met waardevolle bomen (bomenlijst) en hoe vaak wordt deze bomenlijst bijgewerkt? (De meest actuele bomenlijst op de website van de gemeente dateert van 16 augustus 2016).
 2. Welke criteria gelden er voor het toevoegen of verwijderen van bomen van de lijst?
 3. Hoeveel kapvergunningen worden er jaarlijks aangevraagd voor bomen die op deze lijst staan en hoe vaak worden deze toegewezen dan wel afgewezen? Graag een overzicht per jaar.
 4. Wat zijn de criteria om toestemming te verlenen om een waardevolle (beschermde) boom die op de bomenlijst staat toch te mogen kappen?
 5. Hoe is handhaving van het kapverbod voor deze bomen geregeld? Wordt er bijvoorbeeld periodiek gecontroleerd of de bomen op de bomenlijst niet zonder vergunning toch zijn gekapt?
 6. Hoeveel illegale kap is er bij de gemeente bekend sinds de bomenlijst is ingevoerd en welke actie is hier op ondernomen?

Toelichting:

De gemeente Buren heeft enige jaren geleden de reguliere kapvergunning afgeschaft en vervangen door een lijst met waardevolle bomen, de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die op deze lijst staan is nog wel een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig om de boom te mogen kappen, voor de meeste andere bomen niet meer.

Indiendatum: 16 jun. 2020
Antwoorddatum: 8 jul. 2020

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1. Sinds wanneer wordt er gewerkt met de lijst met waardevolle bomen (bomenlijst) en hoe vaak wordt deze bomenlijst bijgewerkt? (De meest actuele bomenlijst op de website van de gemeente dateert van 16 augustus 2016).

De eerste lijst van waardevolle bomen is in 2010 opgesteld. De meest recente bomenlijst is van 2016. In APV artikel 4:10 b lid 3 wordt er voorgeschreven dat de lijst van waardevolle bomen minimaal één keer per tien jaar dient te worden geactualiseerd en vastgesteld door het college.

2. Welke criteria gelden er voor het toevoegen of verwijderen van bomen van de lijst?

In Beleidsplan Groen bijlage 8.2, vastgesteld in de raadsvergadering van 20 mei 2020, is de uitgebreide lijst met criteria na te lezen. Hieronder staat een kort overzicht van de hoofdcriteria die een boom waardevol kunnen maken voor de leefomgeving:

 1. Cultuurhistorische waarde;
 2. Omvang en/of leeftijd;
 3. Landschappelijke waarde;
 4. Ecologische waarde;
 5. Waarde voor dorps- en stadsbeeld.

Een boom kan tussentijds niet worden verwijderd van de lijst. Bij verlening van een kapvergunning mag de boom worden gekapt. Na de kap vervalt de boom van de lijst. De vervangende boom wordt bij een actualisatie van de lijst getoetst aan de criteria.

3. Hoeveel kapvergunningen worden er jaarlijks aangevraagd voor bomen die op deze lijst staan en hoe vaak worden deze toegewezen dan wel afgewezen? Graag een overzicht per jaar.

Vaak informeren inwoners en/of bedrijven eerst bij de gemeente of de omgevingsdienst Rivierenland (ODR) naar de mogelijkheden voor een kap, voordat er overgegaan wordt op een officiële aanvraag. In deze informerende fase wordt duidelijk dat er bij veel gevallen niet zal worden overgegaan tot het verlenen van een vergunning. Daarom vragen particulieren/bedrijven daardoor vaak geen officiële vergunning aan. Afwijzingen tijdens de informerende fase zijn niet terug te zien in de cijfers van de ODR, maar zijn wel degelijk afgewezen.

Officiële aanvragen bij ODR

De ODR handelt alle officiële kapvergunningen af. Op basis van de verkregen cijfers van de ODR, zien wij dat in de gemeente Buren voor particuliere en gemeentelijke bomen gemiddeld 25 vergunningen per jaar worden verleend. Een kapvergunning kan voor meerdere bomen tegelijk worden aangevraagd.

Jaar20182019
AanvragerParticulier/bedrijfGemeenteParticulier/bedrijfGemeente
Toegewezen kapvergunning881714
Afgewezen kapvergunning1-1-
Totaal aantal 981814

Tabel: aantallen o.b.v. cijfers ODR

Verklaring aantallen 2019:

De toename van de aantallen in 2019 zijn vooral te verklaren door de toename van bomenziektes zoals de essentaksterfte.

4. Wat zijn de criteria om toestemming te verlenen om een waardevolle (beschermde) boom die op de bomenlijst staat toch te mogen kappen?

De criteria die worden gehanteerd zijn vastgesteld in de huidige APV. In de APV beschrijft artikel 4:11 a de omstandigheden die kunnen leiden tot het verlenen van een ontheffing.

5. Hoe is handhaving van het kapverbod voor deze bomen geregeld? Wordt er bijvoorbeeld periodiek gecontroleerd of de bomen op de bomenlijst niet zonder vergunning toch zijn gekapt?

Buiten de actualisatie van de lijst om wordt er niet extra periodiek gecontroleerd. Bomen die zonder vergunning zijn gekapt of gesnoeid, komen in beeld naar aanleiding van meldingen van inwoners of door waarnemingen van de gemeente, door o.a. de Avri en de ODR. Deze meldingen worden doorgezet naar de ODR, de handhaving op de APV is een taak die bij de ODR is ondergebracht.

De werkwijze van de ODR is als volgt: Door voorschriften in verband met natuurbescherming, broedtijd of aanwezige vleermuizen, wordt er op elke verleende kapvergunning controle uitgevoerd. Handhaving start wanneer er zonder vereiste vergunning is gekapt. Er wordt per situatie overlegd met de jurist van ODR over hoe op te treden.

6. Hoeveel illegale kap is er bij de gemeente bekend sinds de bomenlijst is ingevoerd en welke actie is hier op ondernomen?

Bij de ODR zijn de volgende cijfers bekend:

Illegale kapactiviteiten per jaar:

 • 2018: geen constateringen
 • 2019: 3 constateringen

Handhavingsacties 2019:

 • Geconstateerd: Kap van 1 dode kastanje;Actie: Eigenaar had zelf al 2 grote nieuwe bomen geplant op eigen perceel.
 • Geconstateerd: 1 vernielde eik op bouwlocatie;Actie: Na handhaving plantplicht opgelegd van een zware maat eik met verzorgingsplicht/vervangingsplicht voor periode van 3 jaar.
 • Geconstateerd: Kap van vergunningsvrije boom in broedseizoen; Actie: Doorgezet naar Provincie Gelderland.