Verbod oplaten ballonnen


Amen­dement

23 juni 2020

Amendement van de fractie van de Partij voor de Dieren ter zake van agendapunt 9.1 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 23 juni 2020

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2020

Overwegende dat:

  • de raad op 21 mei 2013 een motie heeft aangenomen waarin het college wordt verzocht om het oplaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten te ontmoedigen
  • dit ontmoedigingsbeleid ruim 7 jaar later onvoldoende blijkt te werken omdat bij feestelijke gelegenheden nog steeds regelmatig ballonnen worden opgelaten
  • deze ballonnen, en de touwtjes die eraan vastzitten, vervolgens in het milieu terecht komen
  • vogels en andere (zee) dieren de ballonresten vaak als voedsel zien, waardoor ze sterven
  • vogels verstrikt kunnen raken in de touwtjes
  • er per dag gemiddeld 12.000 ton aan plastic in de zee terecht komt

Besluit

Aan de APV het onderstaande artikel 4:7g (verbod oplaten ballonnen) toe te voegen, luidend:

Artikel 4:7g Verbod oplaten ballonnen:
1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen;
2. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, papierballon, geluksballon, of een andere daarmee vergelijkbare ballon.
3. Dit artikel geldt niet voor luchtvaart- en weerballonnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joop de Jonge
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, D66, Mevrouw van Dam, De heer Bult (Gemeentebelangen), PvdD, Gemeentebelangen, PCG, CDA

Tegen

De heer van Alfen (Gemeentebelangen), Mevrouw Zwart (VVD)

Lees onze andere moties

Schuilstallen

Lees verder

Motie laanboomteelt en vergunningplicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer