Motie laan­boom­teelt en vergun­ning­plicht


3 november 2020

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 3 november 2020

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren van 30 juni 2020, waarbij werd besloten dat laanboomtelers geen vergunning meer hoeven aan te vragen voor het plaatsen van palen en stokken, al dan niet met band, die gebruikt worden ter ondersteuning van bomen;

Overwegende dat:

  • Deze activiteiten tot het genomen besluit vergunningplichtig waren omdat zij werden beoordeeld als het plaatsen van 'een bouwwerk, geen gebouw zijnde’ waarvoor een vergunning nodig is;
  • Voorafgaand aan het genomen besluit van 30 juni 2020 advies is uitgebracht door de Omgevingsdienst Rivierenland en door een jurist van de gemeente Buren;
  • In het advies van de ODR sprake is geweest van een negatief advies over het voorgenomen besluit omdat de instandhouding van het genomen besluit ernstig wordt betwijfeld bij een toetsing door de rechter, de kans hierop wordt nagenoeg nihil geacht;
  • In het advies van de jurist van de gemeente Buren de kwalificatie wordt gebruikt dat er ondanks de juridische weging nog steeds sprake is van een aanzienlijke kans op vernietiging door de rechter;

Voorts overwegende dat:

  • De gemeenteraad het orgaan is dat een bestemmingsplan vaststelt en dus ook een wijziging / aanvulling hierop.

Draagt het college op om:

  • Het besluit van 30 juni 2020, waarbij werd besloten dat laanboomtelers geen vergunning meer hoeven aan te vragen voor het plaatsen van palen en stokken, al dan niet met band, die gebruikt worden ter ondersteuning van bomen, in te trekken;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen