Zonne­velden


Motie

28 januari 2021

Motie van de fractie Partij voor de Dieren ter zake van agendapunt 10-6 Zon en wind beleidsplan 2020.

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 28 januari 2021;

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2021 nr D.072009;

Overwegende dat:

  • Zonne energie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke energietransitie;
  • Er op de Burense daken nog voldoende plaats is om zonnepanelen te plaatsen;
  • Ook gevels van gebouwen benut kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Rivierdijken en de taluds van het Amsterdam-Rijnkanaal mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Geluidsschermen langs de A15 en de Betuweroute benut kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Parkeerplaatsen eventueel kunnen worden voorzien van een dak van zonnepanelen;
  • Vruchtbare landbouwgrond beschikbaar moet blijven voor het verbouwen van voedsel en het planten van bomen en struiken;

Gelet op het RES 2.0;

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om zolang niet alle andere mogelijkheden volledig zijn benut geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van zogenaamde zonnevelden op de grond en beleid te ontwikkelen waarbij:

  1. Zonnevelden uitdrukkelijk worden uitgesloten zolang niet het overgrote deel van het beschikbare en daartoe geschikte dakoppervlak is voorzien van zonnepanelen;
  2. De uitwerking van deze motie elke twee jaar te evalueren en zo nodig het beleid aan te passen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie laanboomteelt en vergunningplicht

Lees verder

Amendement tbv bescherming van vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer