Zonne­velden


Motie

28 januari 2021

Motie van de fractie Partij voor de Dieren ter zake van agendapunt 10-6 Zon en wind beleidsplan 2020.

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 28 januari 2021;

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2021 nr D.072009;

Overwegende dat:

  • Zonne energie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke energietransitie;
  • Er op de Burense daken nog voldoende plaats is om zonnepanelen te plaatsen;
  • Ook gevels van gebouwen benut kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Rivierdijken en de taluds van het Amsterdam-Rijnkanaal mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Geluidsschermen langs de A15 en de Betuweroute benut kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • Parkeerplaatsen eventueel kunnen worden voorzien van een dak van zonnepanelen;
  • Vruchtbare landbouwgrond beschikbaar moet blijven voor het verbouwen van voedsel en het planten van bomen en struiken;

Gelet op het RES 2.0;

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om zolang niet alle andere mogelijkheden volledig zijn benut geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van zogenaamde zonnevelden op de grond en beleid te ontwikkelen waarbij:

  1. Zonnevelden uitdrukkelijk worden uitgesloten zolang niet het overgrote deel van het beschikbare en daartoe geschikte dakoppervlak is voorzien van zonnepanelen;
  2. De uitwerking van deze motie elke twee jaar te evalueren en zo nodig het beleid aan te passen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen