Amen­dement tbv bescherming van vogels


Zonne- en wind­energie en Regionale Energie Strategie (RES) 1,0

16 juni 2021

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 15 juni 2021;

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021

Overwegende dat:

  • Wind energie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke energietransitie;
  • Windmolens een gevaar vormen voor vogels door hun draaiende wieken;
  • Er diverse oplossingen zijn om dit gevaar te minimaliseren;
  • Het gedeeltelijk zwart verven van de molen en één van de wieken de kans op botsingen van vogels met de wieken substantieel blijkt te verminderen doordat ze daarmee beter zichtbaar zijn voor vogels;
  • Een detectiesysteem wat grote vogels en zwermen vogels signaleert en automatisch de betreffende molen(s) stilzet op diverse locaties goed blijkt te werken;
  • Bovenstaande voorbeelden beslist niet uitputtend zijn maar slechts een indicatie van de huidige mogelijkheden;

Besluit de betreffende raadsvoorstellen uit te breiden met de voorwaarde dat bij windmolens alle op dat moment beschikbare technieken moeten worden aangewend om botsingen met vogels tot een minimum te beperken

En gaat over tot de orde van de dagStatus

Aangenomen

Voor

Tegen