Motie bijen


Motie

13 juli 2021

Motie van de fractie van de Partij voor de Dieren, Gemeentebelangen, Mw van Dam, CDA

ter zake van een niet geagendeerd onderwerp

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021

Overwegende dat:

  • Bijen onmisbaar zijn voor ons leven op aarde en voor onze voedselvoorziening;
  • Bijen een belangrijke bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke bio diversiteit;
  • Bijen het de laatste jaren steeds moeilijker hebben;
  • Een beetje overlast geen reden mag zijn om bijen te doden;

Draagt het college op om:

Verplaatsen van een bijennest altijd als uitgangspunt te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

Tegen