Motie kraan­water vs flesjes


Motie

13 juli 2021

Motie van de fractie van de Partij voor de Dieren

ter zake van een niet geagendeerd onderwerp

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021


Overwegende dat:

  • Het Nederlandse kraanwater tot het beste (drink)water ter wereld behoort;
  • Het drinken van kraanwater vele malen beter is voor het milieu dan het drinken van bronwater;
  • Het drinken van kraanwater vele malen goedkoper is dan het drinken van bronwater;
  • De gemeente(raad) hierin het goede voorbeeld kan geven;

Verzoekt het college om:

In het gemeentehuis geen flesjes bronwater meer ter beschikking te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen