Motie van afkeuring over de infor­ma­tie­voor­ziening rondom sporthal Lignum te Maurik


4 oktober 2021

Motie van Afkeuring over de informatievoorziening door het college over sporthal Lignum te Maurik

De raad van de gemeente Buren, in openbare vergadering bijeen op 4 oktober 2021,

Constateert dat:

  • de wethouder/het college heeft verzuimd om tijdens de door het college zelf belegde informatiebijeenkomst op 23 september uit eigener beweging volledige openheid van zaken te geven,
  • al langer bekend is dat belangrijke uitgangspunten voor de raad, namelijk een maximum investering en een exploitatie van de sporthal voor rekening en risico van een particulier exploitant, niet haalbaar blijken,
  • het college de schriftelijke vragen over dit onderwerp niet heeft aangegrepen om het zekere voor het onzekere te nemen en zelf, als college, het initiatief te nemen om de raad bijeen te roepen,
  • pas nadat, op initiatief van 8 raadsleden een extra raadsvergadering is belegd, het college ‘alsnog’ een honderdtachtig graden draai maakt door in de toelichting bij Agendapunt 3.b. voor het eerst te beamen dat ze de Raad inderdaad eerder en actiever had moeten informeren,

Hoe ‘heurt’ het:

  • in de toelichting op 23 september had het college expliciet aan moeten geven waar de afwijkingen zitten op het raadsbesluit en welke risico’s de gemeente daarmee loopt,
  • op het moment dat kaders en investeringen van een raadsbesluit wezenlijk wijzigen is informeren alleen onvoldoende, maar is een nieuw raadsbesluit vereist,
  • consequente toepassing van deze werkwijze voorkomt ‘gedoe’ en ophef rond dit dossier en voorkomt ook dat de Raad in een vervelende positie wordt gebracht,

Is van oordeel dat:

  • uit het handelen van het college onbegrip blijkt voor de kaderstellende rol van de raad,
  • het handelen van het college de controlerende rol van de Raad in ernstige mate bemoeilijkt,

besluit:

de handelswijze van het college af te keuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maurik, 4 oktober 2021


Status

Verworpen

Voor

PvdA, D66, VVD, PvdD

Tegen