Motie “duurzaam en verant­woord omgaan met de bodem”


9 december 2021

“de bodem in de gemeente Buren zowel kwalitatief (verontreiniging) als kwantitatief (hoeveelheid) niet meer vuil mag worden dan nu het geval is om de toekomstwaarde van de bodem te behouden”

Constaterende dat,

In Gelderland er twee onderwaterstortplaatsen zijn die speciaal zijn ingericht om verontreinigde grond en bagger op te bergen, te weten de Kaliwaal in Druten en de Ingensche waarden in de gemeente Buren,

De onderwaterstortplaatsen hiervoor een omgevingsvergunning en waterwetvergunning hebben en de provincie voor het verlenen van de omgevingsvergunning bevoegd gezag is,

De onderwaterstortplaatsen toestemming hebben om bagger verontreinigd met PFAS binnen de normen van het THK (tijdelijk handelingskader) te storten,

De Ingensche waarden een aanvraag heeft gedaan om de in 2011 verleende omgevingsvergunning te wijzigen,

Overwegende dat,

In de gemeenten West Maas en Waal een toename wordt gezien van het storten van verontreinigde grond en baggerspecie,

de bodemstoffen niet alleen uit Gelderland en Nederland komen maar de plannen ook de aanvoer van bodemstoffen uit België, Frankrijk en Duitsland behelzen,

de gemeenteraad van West Maas en Waal al heeft uitgesproken geen afvalputje van Gelderland, Nederland of Europa wil zijn of worden en dit zeer zeker ook voor de gemeente Buren moet gelden,

het hiervoor onlangs een stappenplan Grootschalig Grondverzet heeft vastgesteld om regels te kunnen stellen over de huidige en toekomstige ruimtelijke gevolgen van onomkeerbare ingrepen in de bodem,

Van mening zijnde dat,

de gemeenteraad van Buren duurzaam en verantwoord wenst om te gaan met de bodem en de kwaliteiten op zijn grondgebied,

de bodem de drager is van de woon- en leefomgeving van onze inwoners en wij, onze kinderen en de generaties na ons wonen, werken, spelen, leven en recreëren op deze bodem,

vertrekpunt vanuit een goede ruimtelijke ordening moet zijn, dat de bodem in de gemeente Buren zowel kwalitatief (verontreiniging) als kwantitatief (hoeveelheid) niet meer vuil mag worden dan nu het geval is om de toekomstwaarde van de bodem te behouden,

Verzoekt het college van B&W om,

met de gemeente West Maas en Waal af te stemmen en gebruik te maken van de hier opgedane kennis en die te delen met de gemeenteraad,

met een voorstel te komen zodat door de gemeenteraad regels gesteld kunnen worden om onomkeerbare ingrepen in de bodem tegen te gaan,

hierover voor 01 maart 2022 de gemeenteraad te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Indiener, Mede-indieners,


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van afkeuring over de informatievoorziening rondom sporthal Lignum te Maurik

Lees verder

Motie 'Bomen verdienen een toekomst'.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer