Motie 'Bomen verdienen een toekomst'.


Raads­ver­ga­dering 7 december 2021

10 december 2021

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 7 december 2021;

Constaterende dat:

 • De gemeente Buren de kapvergunning voor bomen heeft afgeschaft
 • De gemeente Buren in plaats daarvan in 2010 een bomenlijst heeft ingevoerd met daarop beeldbepalende bomen waarvoor wel een kapvergunning moet worden aangevraagd
 • Op deze bomenlijst ongeveer 1000 bomen staan
 • Deze bomenlijst minimaal eens in de 10 jaar wordt geactualiseerd
 • Bomen die niet op de bomenlijst staan in principe vogelvrij zijn
 • De gemeente niet op kan treden tegen ongewenste kap
 • Er in de afgelopen jaren veel is gekapt door verschillende partijen (Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, etc.)
 • Hierover weinig communicatie richting inwoners en gemeenteraad is geweest
 • Hierbij weinig afstemming lijkt te zijn tussen partijen onderling dan wel met de gemeente Buren.
 • Veel bomen en struiken langs de slootkant zijn verdwenen wat een nadelig effect heeft op o.a. de populatie van de ransuil en de ijsvogel
 • Ongeveer 20 tot 30% van de bomen in het openbaar groen en langs de wegen beschadigd zijn en daardoor niet vitaal volwassen kunnen worden
 • Nog steeds gecultiveerde bomen worden aangeplant met een zeer beperkte waarde voor de biodiversiteit

Overwegende dat:

 • Bomen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en betere luchtkwaliteit
 • Vooral oudere bomen zuurstof leveren, C02 opslaan, geluid dempen, onderdak bieden aan vogels, aan andere dieren en insecten, beschutting bieden aan vee bij zon of regen
 • Bomen verkoeling geven in de zomer en warmte vasthouden in de winter
 • Bomen bijdragen aan een mooi en gevarieerd landschap

Het wenselijk is dat:

 • Bij nieuwe aanplant alleen gebruik wordt gemaakt van inheemse bomen, van oudsher gecultiveerde bomen en hoogstam fruitbomen
 • Bij nieuwe aanplant geen monocultuur wordt toegepast, maar juist diversiteit met voldoende oog voor verschillende groenlagen en onder begroeiing
 • Bij nieuwe aanplant een toekomstbestendig onderhoudsplan wordt gemaakt
 • De gemeente invloed kan uitoefenen bij grootschalige kap initiatieven van instanties zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Waterschap Rivierenland, Rijkstwaterstaat, Provincie Gelderland en initiatieven van ondernemers

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:

 • Een bomenplan op te stellen wat onderdeel uit kan maken van de omgevingsvisie
 • De raad voor 1 februari 2022 een voorstel voor te leggen voor herinvoering van de kapvergunning
 • Hierbij oog te hebben voor mogelijke ontheffingen op grond van leeftijd, stamomvang, enz. zodat inwoners niet onnodig op kosten worden gejaagd
 • De bomenlijst minimaal eens in de 5 jaar te actualiseren

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Mevrouw van Dam, D66

Tegen