Toepassing VAB regeling


brand Knorhof Erichem

30 januari 2018

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2018

Overwegende dat:

  • De regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB regeling) de mogelijkheid biedt om stallen te slopen en daarvoor in de plaats huizen terug te bouwen
  • De ondernemer met de verkoop van de huizen (of bouwkavels) kan worden gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten
  • In het verleden al eens is gesproken met Sebava (toen nog Knorhof) over deze mogelijkheid

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

  • Deze mogelijkheid nader uit te werken en aan Sebava / Straathof aan te bieden als alternatief voor herbouw
  • Deze aanbieding een beperkte geldigheidsduur mee te geven tot één dag voor de uitspraak van de Raad van State inzake de procedure tegen de vestiging in Raalte
  • Deze aanbieding in te trekken zodra er een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Tegen