Klimaat­visie: voor­beeld­functie gemeente


5 maart 2019

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

Overwegende dat:

  • Klimaatverandering een steeds groter probleem begint te worden
  • Verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk moet worden beperkt
  • De gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven
  • De gemeente behalve het gemeentehuis nog diverse andere panden in eigendom heeft waar mogelijkheden zijn om te verduurzamen

Roept het college daarom op om:

  • De mogelijkheden te onderzoeken om de gemeentelijke eigendommen verder te verduurzamen door bijvoorbeeld:
  • – de temperatuur in het gemeentehuis in elke ruimte te begrenzen op maximaal 20 graden
  • – het dak van het gemeentehuis vol te leggen met zonnepanelen
  • Na te gaan welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen voor het gemeentehuis
  • Na te gaan welke maatregelen mogelijk zijn voor andere gemeentelijke eigendommen
  • De raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen