Klimaat­visie: zonne­velden


5 maart 2019

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

Overwegende dat:

 • Klimaatverandering een steeds groter probleem begint te worden
 • Verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk moet worden beperkt
 • Duurzame energie daar een belangrijke bijdrage aan kan (en moet) leveren
 • Zonne energie daar een wezenlijk onderdeel van uitmaakt
 • Er op de Burense daken nog voldoende plaats is om zonnepanelen te plaatsen
 • Tientallen kilometers Burense dijken door hun op het zuiden gerichte dijktalud bijzonder geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen
 • Rijkswaterstaat momenteel proeven doet met zonnepanelen in geluidsschermen, in het wegdek van N wegen en in het wegdek van vluchtstroken langs autosnelwegen
 • Vruchtbare landbouwgrond beschikbaar moet blijven voor het verbouwen van voedsel en het planten van bomen en struiken

Roept het college daarom op om:

 • Zolang nog niet alle andere mogelijkheden volledig zijn benut geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van zogenaamde zonnevelden op de grond
 • Te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen en subsidies mogelijk zijn om zonnepanelen op of aan bestaande bebouwing aan te brengen
 • Andere overheidsdiensten zoals Rijkswaterstaat, Provinciale Staten en Waterschap te benaderen om samen de mogelijkheden op of aan hun eigendommen te onderzoeken

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen