Klimaat­visie: veeteelt als 4e speerpunt


5 maart 2019

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

Overwegende dat:

  • Klimaatverandering een steeds groter probleem begint te worden
  • Verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk moet worden beperkt
  • Veeteelt verantwoordelijk is voor een substantiĆ«le uitstoot van broeikasgassen
  • In een agrarische gemeente als Buren veel veehouders zijn die verantwoordelijk zijn voor een grote uitstoot van CO2

Roept het college daarom op:

  • Veeteelt als 4e speerpunt toe te voegen

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen