Motie van Treurnis


Financiën

5 maart 2019

Motie van treurnis

van de fracties van de Partij voor de Dieren, CDA, D66, .. , …

Ter zake onjuiste informatie in diverse tweemaandelijkse rapportages

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gelezen de brief aan de gemeenteraad van 28 februari 2019 inzake het tekort en transformatie Sociaal Domein met kenmerk Z.010766 / D.026179

Overwegende dat:

  • De raad van de gemeente Buren een half jaar lang onjuist en onvolledig is geïnformeerd over de financiële positie, met name ter zake de uitgaven t.b.v. het sociaal domein

  • Dat de raad hierdoor haar controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen uitoefenen

  • Het college i.c. de verantwoordelijk wethouder zijn taak niet naar behoren heeft uitgeoefend

  • Dat er veel meer geld is uitgegeven dan door de gemeenteraad middels de op 7 november 2017 vastgestelde begroting voor 2018 is toegestaan

  • De budgetoverschrijding op 28 februari is opgelopen tot 16% oftewel ruim 1,3 miljoen euro

  • Het definitieve tekort nog niet bekend is

Spreekt haar bezorgdheid uit en betreurt deze gang van zaken

Roept het college op om:

  • Al het mogelijke te doen om bij de uitvoering van de opgedragen taken binnen de daarvoor gestelde kaders te blijven en bij afwijkingen direct de gemeenteraad te informeren
  • In te staan voor de juistheid en volledigheid van (financiële) rapportages

  • Een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Klimaatvisie: veeteelt als 4e speerpunt

Lees verder

Glasvezel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer