Motie van Treurnis


Financiën

5 maart 2019

Motie van treurnis

van de fracties van de Partij voor de Dieren, CDA, D66, .. , …

Ter zake onjuiste informatie in diverse tweemaandelijkse rapportages

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gelezen de brief aan de gemeenteraad van 28 februari 2019 inzake het tekort en transformatie Sociaal Domein met kenmerk Z.010766 / D.026179

Overwegende dat:

  • De raad van de gemeente Buren een half jaar lang onjuist en onvolledig is geïnformeerd over de financiële positie, met name ter zake de uitgaven t.b.v. het sociaal domein

  • Dat de raad hierdoor haar controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen uitoefenen

  • Het college i.c. de verantwoordelijk wethouder zijn taak niet naar behoren heeft uitgeoefend

  • Dat er veel meer geld is uitgegeven dan door de gemeenteraad middels de op 7 november 2017 vastgestelde begroting voor 2018 is toegestaan

  • De budgetoverschrijding op 28 februari is opgelopen tot 16% oftewel ruim 1,3 miljoen euro

  • Het definitieve tekort nog niet bekend is

Spreekt haar bezorgdheid uit en betreurt deze gang van zaken

Roept het college op om:

  • Al het mogelijke te doen om bij de uitvoering van de opgedragen taken binnen de daarvoor gestelde kaders te blijven en bij afwijkingen direct de gemeenteraad te informeren
  • In te staan voor de juistheid en volledigheid van (financiële) rapportages

  • Een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer