invoering algemene bouwstop voor veehou­de­rijen


Brand Knorhof Erichem

30 januari 2018

De raad van de gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 30 januari 2018

Overwegende dat:

  • Veehouderijen een gevaar vormen voor de volksgezondheid
  • Bij de meeste veehouderijen het slecht is gesteld met dierenwelzijn
  • De provincie Noord Brabant een bouwstop heeft ingesteld voor veehouderijen
  • De provincie Gelderland een bouwstop heeft ingesteld voor geitenhouderijen

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Om zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 1 juli 2018 te komen met een voorstel aan de raad waarmee nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van veehouderijen in de gemeente Buren onmogelijk wordt gemaakt

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Tegen