Raak­vlakken huiselijk geweld en dieren­mis­han­deling


Motie

6 oktober 2015

De raad van gemeente Buren in openbare vergadering bijeen op 6 oktober 2015

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015;

Overwegende dat:

  • Het regionale visiedocument veiligheid tot doel heeft alle inwoners van de betreffende regio maximale veiligheid te bieden.
  • Huiselijk geweld een van de meest voorkomende vormen is van mishandeling.
  • Er een verband bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.
  • Dierenmishandeling is een mogelijke indicator is voor huiselijk geweld.

Roept het college op om:

  • Een aanbeveling te doen aan de samenstellers en samenwerkende regiogemeenten om hiervoor aandacht te vragen in het visiedocument.
  • Actief samen te werken met de landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Joop de Jonge - PvdD


Status

Ingediend

Voor

Tegen