Algemene Beschou­wingen


Besluit­vor­mende gemeen­teraad 9 november 2021

9 november 2021

Besluitvormende gemeenteraad 9 nov 2021

Algemene beschouwingen

Ook in Buren hebben we te maken met problemen waar de hele wereld mee te maken heeft. Om er maar eens twee te noemen, de COVID pandemie en de klimaatcrisis.

Het houden van dieren brengt gevaren met zich mee. Covid, BSE, Q-koorts, vogelgriep, niet alleen gevaarlijk voor dieren maar ook voor mensen. Momenteel is er weer vogelgriep in Nederland met als gevolg dat er alweer duizenden kippen uit voorzorg zijn vermoord. En dat allemaal omdat veel mensen graag een goedkoop stukje kippenvlees of een ei willen eten. In 2003 heeft dat 30 miljoen dieren de dood in gejaagd. Dieren die vaak niet eens ziek waren maar die uit voorzorg werden geruimd om te voorkomen dat ze andere dieren zouden besmetten. Dieren die je zou kunnen vaccineren, iets wat we nu met mensen in grote getale doen. Maar bij dieren is het goedkoper om ze af te maken dus dat is wat er dan gebeurt. En hebben we er iets van geleerd? Absoluut niet want bijna 20 jaar later doen we precies hetzelfde. Alles moet wijken voor goedkoop vlees en eieren, een dierenleven telt dan niet. De laatste 2 weken zijn er al weer bijna een kwart miljoen dieren vermoord, meest kippen maar ook een aantal eenden. Iedereen die hier mede verantwoordelijk voor is door kippen en eieren te eten die mag zich diep schamen.

Begroting

In het raadsvoorstel staat een hoopgevende alinea.

Binnen de gemeente past een kleinschalige en duurzame economie. Hierbij kijken we onder andere naar een circulaire economie waarin iedereen meedoet. Dit sluit aan bij onze opgave om in te zetten op duurzaamheid en klimaat; zeker gezien het rapport van IPCC. De noodzaak is hoog en urgent om in onze gemeente en in de regio in te zetten op een duurzame en klimaatbestendige gemeente. Dit doen we door schone energie op te wekken en het besparen van energie te stimuleren. Ook willen we zorgen dat de gemeente in 2050 klimaatbestendig is ingericht en zo klaar is voor de veranderende weersomstandigheden.

Zou het echt waar zijn? Gaan we ook in Buren eindelijk inzien dat het anders moet, dat we niet door kunnen gaan op de huidige manier? Ik ben benieuwd. Op zoek naar de concrete maatregelen in het raadsvoorstel.

Klimaat

Wat de wetenschap al decennia zegt: wij zijn hard op weg naar een onleefbare planeet als gevolg van een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Gifgebruik, oceanen vol plastic, milieurampen, smelten van permafrost, smelten van ijskappen, smelten van gletsjers en ontbossing leiden wereldwijd tot een drastisch veranderend landschap met catastrofale consequenties voor mens, dier en natuur. Waarschijnlijk zijn wij de laatste generatie die een ramp kunnen voorkomen. Maar toch slaan we adviezen in de wind en gaan we rustig tot tenminste 2050 door met het uitstoten van vervuilende stoffen. Ook ondersteunen we de ontbossing door het hout op te stoken in biomassa centrales en omdat bossen plaats moeten maken voor het verbouwen van soja voor onze vee industrie.

Duurzame energie

Gelukkig worden we inmiddels gedwongen iets te doen aan het duurzaam opwekken van energie. Alleen maken wij ook daarin vaak de verkeerde keuzes. Zonnevelden, grote weilanden vol met zonnepanelen, die gaan ten koste van schaarse natuur, ten koste van weidevogelgebied en landbouwgrond. Dat moeten we niet toe laten, dat is kiezen voor de makkelijkste oplossing, jammer dat de grote meerderheid van deze gemeenteraad dat niet in wil zien. In plaats daarvan zouden we vol in moeten zetten op zonnepanelen op daken. Op de Burense daken is nog ruimte voor 200 ha panelen dus plek genoeg.

Maar niet alleen zon, ook wind energie is noodzakelijk voor de dagen dat de zon niet schijnt. De combinatie van zon en wind geeft de beste energie opbrengst. En de windmolens die komen er maar wij staan als gemeente buitenspel, de provincie beslist. Met dank aan Gemeentebelangen die hun kop lekker in het zand blijven steken en net doen alsof we ze tegen kunnen houden. Maar ja, het is verkiezingstijd, dus dan doe je net alsof je als plaatselijke partij nog wat te vertellen hebt om je kiezers maar een beetje zand in de ogen te strooien.

Milieu, grote vervuilers in Buren

Hoe zit het eigenlijk met de grootste vervuilers in onze gemeente, de veeteelt en de agrarische sector, kunnen we daar iets tegen doen?

De veeteelt is verantwoordelijk voor een grotere uitstoot dan bijvoorbeeld het wegverkeer. De veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor 18 % van de uitstoot van broeikasgassen (CO2, stikstof). Een sector die zo'n groot aandeel heeft in het wereldwijde klimaatprobleem daarvan kunnen we niet doen alsof er niets aan de hand is. Alsof deze sector niet drastisch zal moeten hervormen. Zeker in een agrarische gemeente als Buren, met naar schatting een miljoen gehouden dieren. Verminderen van de uitstoot kan heel eenvoudig door veel minder dieren te houden. Bijkomend voordeel is een eind aan het onnodige dierenleed waar deze sector verantwoordelijk voor is. Laten we daarom zo snel mogelijk de bestemmingsplannen aanpassen waardoor er geen nieuwe stallen meer kunnen worden gebouwd en ook bestaande bedrijven niet kunnen uitbreiden.

En dan die andere grote vervuilers, de fruittelers en de laanboomtelers. Het overgrote deel van deze bedrijven die blijven bijna dagelijks spuiten met gif. Kunnen we iets doen aan het overmatige gifgebruik? Dat is lastig want de landelijke overheid staat veel te veel toe. Dan moeten we ook hier maar via bestemmingsplannen zorgen dat het minder wordt. Alleen nog biologisch werkende ondernemers toestaan om een bedrijf te beginnen of om uit te breiden.

Natuur en toerisme

Natuur daar hebben we bijna niks meer van in Buren. En het kleine beetje wat er nog is dat wordt steeds meer volgebouwd. De uiterwaarden van de Rijn, daarvan is het grootste gedeelte aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat is Europees natuurgebied dus dat zou toch beschermd moeten zijn. Maar zo eenvoudig is het niet helaas. Overal waar huizen en bedrijven zitten daar is het opeens geen natuurgebied meer. Dus recreatiegebied het Eiland van Maurik, campings, bedrijven in de uiterwaarden, dat mag allemaal. En zelfs uitbreidingen worden toegestaan. Onbegrijpelijk voor de Partij voor de Dieren dus wij stemmen consequent tegen dit soort plannen maar de rest van de gemeenteraad die vindt het allemaal wel prima.

Toerisme is goed, liever toeristen dan veestallen wat ons betreft. Maar dan wel graag passend in de omgeving dus kleinschalige campings en andere accommodaties en niet midden in kwetsbare natuur. En zeker geen mega bungalowpark zoals nu dreigt te ontstaan in de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Dat bungalowpark loopt straks vanaf Rijswijk (oude steenfabriek de Roodvoet), via Maurik (waterskiclub, camping de Loswal, oude steenfabriek en vuilstortplaats, Eiland van Maurik) misschien wel tot aan Eck en Wiel (camping Verkrema / camping de Schans). Dat is bijna 10 kilometer vakantiepark, goed voor de portemonnee van de park eigenaar maar wat hebben wij er aan als gemeente? De vergunningen zijn aangevraagd en sommige al verstrekt, het college van Burgemeester en Wethouders is enthousiast en de eerste huisjes die staan er al. Wanneer gaan wij daar als gemeenteraad eens over praten? Of wachten we tot alles is volgebouwd voordat we wakker worden?

En hoe staat het met de bomen in onze gemeente? Er worden de laatste jaren wel erg veel bomen gekapt in Buren. Tot 2010 moest er een kapvergunning worden aangevraagd als iemand één of meerdere bomen wilde kappen. Die is toen afgeschaft en in plaats daarvan hebben we nu een bomenlijst. Daarop staan ongeveer 1000 bomen die we belangrijk vinden om te behouden. Bijna alle andere bomen die mogen zonder vergunning worden gekapt. En daar schrikken we regelmatig van als er weer eens tientallen (of honderden) bomen plat gaan. Mooie gezonde bomen die nog lang niet aan het einde van hun leven zijn. Bomen zijn belangrijk voor een leefbare gemeente. Vooral oudere bomen leveren zuurstof, slaan C02 op, dempen geluid, bieden onderdak aan vogels en aan andere dieren en insecten, bieden beschutting aan vee bij zon of regen. Bomen in een bebouwde omgeving kunnen de temperatuurstijging in een hete zomer substantieel beperken. Bomen dragen bij aan een mooi en gevarieerd landschap. Kortom, bomen daar moeten we zuinig op zijn. Hoe het in ieder geval niet moet dat kunnen we zien bij de huidige kaalslag op het terrein van de oude steenfabriek (en vuilstortplaats) in Maurik. Hier zijn onder het mom van stormschade in de afgelopen weken honderden bomen gekapt en wij staan als gemeente buitenspel, de provincie beslist.

Tot slot

Veel beleid waar wij mee te maken hebben komt van de landelijke overheid. Maar hoe wij met dieren en de natuur omgaan start mede op de boerderijen en de agrarische gronden in de gemeente Buren. Dat start bij het zinloze dierenleed door het hengelen in slootjes, dat start bij de grote hoeveelheden vlees, vis en zuivel die ook in Buren nog steeds op het menu staan. Dat moet anders.

Helaas blijft het bij woorden in het raadsvoorstel, er volgen weinig daden. Megastallen blijven welkom in Buren. Fruittelers en de laanboomtelers mogen ongestoord doorgaan met het vergiftigen van onze leefomgeving. En ook het volbouwen van ons mooie groene buitengebied daar doen we niks tegen. Daar waar elke andere ondernemer alleen maar mag bouwen op een bedrijventerrein daar mogen de fruit verwerkende bedrijven gewoon blijven bouwen in het groen. Die bouwen hun eigen bedrijventerreinen compleet met weegbrug en mega grote fruitloodsen. En dat alles in het buitengebied en soms zelfs in de dorpskernen en deze raad die vindt het allemaal wel prima. Onbegrijpelijk!

Oh ja, het gaat natuurlijk over geld in deze begroting. Daar kunnen we kort over zijn, dat is op. Zullen we het gemeentehuis dan straks maar op slot doen en de sleutel inleveren bij de provincie? Of laten we ons volgend jaar op 16 maart verrassen? Gaan onze inwoners wel inzien dat het anders moet? Misschien kiezen ze bij de gemeenteraadsverkiezingen wel voor een groen, duurzaam, gifvrij en diervriendelijk Buren. Het is te hopen want van dit college en deze raad is weinig te verwachten.