Uitgifte van jacht­huur­over­een­komsten


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: okt. 2011

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoeveel agrarische percelen heeft de gemeente in eigendom en wat is hiervan het totale oppervlak?

2. Wat zijn de redenen dat het college het nodig acht om op deze gemeentelijke percelen te laten jagen?

3. Welke alternatieven zijn er onderzocht voor de jacht?

4. Is het college voornemens om beperkingen te stellen aan het jachtrecht met betrekking tot de diersoorten of de periode waarin de jacht is toegestaan?

5. Is het college bereid om in afwachting van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren de uitvoering van het besluit op te schorten zodat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om zich hierover uit te spreken? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Het college van B&W heeft op 4 oktober 2011 besloten om op de agrarische percelen die in eigendom zijn van de gemeente het jachtrecht onder te brengen bij de Wildbeheereenheid (WBE) Groot Buren. Uit het besluit blijkt niet welke afwegingen hierbij zijn gemaakt en of alternatieven voor de jacht zijn onderzocht.