Dieren­ver­waar­lozing


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: aug. 2011

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kent het college het bericht “Verwaarloosde dieren in beslag genomen” in de Gelderlander van 22 juli 2011?

2. Heeft het college overleg gehad met de politie en/of andere verantwoordelijke instanties die bij deze zaak betrokken zijn zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) inzake hercontroles van deze eigenaar door de politie dan wel de LID? Zo ja, met welke intervallen zullen deze hercontroles plaatsvinden en hoe lang zullen deze worden voortgezet? Zo nee, waarom niet?

3. Wat gaat het college ondernemen om dit soort misstanden en herhaling van dierenverwaarlozing in het vervolg zoveel mogelijk te voorkomen?

4. Deelt het college de mening van de PvdD dat het bijzonder wenselijk zou zijn om als gemeente één of meerdere Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s) op te leiden die dierenwelzijn in de gemeente gaan controleren zoals in diverse andere gemeenten ook al gebeurt? Zo ja, welke actie gaat het college ondernemen om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Bij een inwoner van de gemeente Buren heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) onlangs twee verwaarloosde pony’s en een hond in beslag genomen. De eigenaresse mag een aantal honden en katten houden. Het is echter maar zeer de vraag of ze hier wel goed voor kan zorgen. Vaak is er ingeval van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling namelijk sprake van recidive en is extra en herhaaldelijk toezicht noodzakelijk. Tevens bestaat de vrees dat bij meer inwoners van de gemeente Buren dergelijke problemen spelen.


Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 5 sep. 2011

De beantwoording van het college/de burgemeester:

1 Het college kent het krantenbericht van 22 juli 2011.
2 Het college heeft geen overleg gevoerd met de politie of andere instanties over vermeld voorval.
3 Het college is niet voornemens actie te ondernemen omdat het daarin voor zich geen taak weggelegd ziet. Dierenwelzijn is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de betrokken mensen zelf. Daar waar sprake is van een probleem met dierenwelzijn is het een probleem van de gemeenschap en niet van de gemeente. Het past naar ons oordeel niet in de rolopvatting van de regisserende gemeente. Daarvoor zijn andere overheidinstanties ingericht: de AID.
4 Het college deelt niet de mening van de PvdD één of meer BOA’s op te leiden om dierenwelzijn in de gemeente te gaan controleren, daar de gemeenteraad daaraan geen prioriteit geeft en geen middelen daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De dierenbescherming is toegerust met BOA taken voor dierenwelzijn, met in geval van nood de AID.