Herbouw Knorhof


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 12 feb. 2020

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het college bereid het (concept) advies betreffende het afgeven van de omgevingsvergunning voor herbouw van de Knorhof (Sebava) voor te leggen aan de raad ter goedkeuring alvorens het advies naar de provincie te sturen?

  • Zo ja, op welke termijn is dit (concept) advies te verwachten, wanneer kan de agendacommissie het agenderen voor de gemeenteraad?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Een flitsbericht van 21 jan 2020 van het college over de herbouw van de afgebrande megastal / varkensflat de Knorhof (Sebava) in Erichem is voor de Partij voor de Dieren aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. In dit flitsbericht wordt aangegeven dat "de Provincie voor het afgeven van de vergunning het bevoegde gezag is maar dat de gemeente een advies uitbrengt over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit advies moeten we nog afgeven".