Oever­be­schoeiing langs de Korne


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 19 apr. 2010

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het bij het college bekend dat de in opdracht van de gemeente aangebrachte oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne uitermate dieronvriendelijk is?

Is het college voornemens om de oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne alsnog zodanig aan te laten passen dat dieren niet onnodig zullen verdrinken?
Zo ja, op welke termijn zal dit worden uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Recent is oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne aangebracht om afkalven van de oevers door scheepvaart te voorkomen. Bij het aanbrengen van de oeverbeschoeiing is geen rekening gehouden met dieren die uit het water moeten kunnen om te overleven. Het gevolg is dat veel dieren onnodig zullen verdrinken als er geen maatregelen worden genomen. Te denken valt hierbij aan jonge eendjes, padden, salamanders en dieren die in het water vallen zoals egels en katten. Door hier bij de aanleg van de beschoeiing geen rekening mee te houden is aanpassing achteraf noodzakelijk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het aanbrengen van zogenaamde faunatrappen of door het plaatselijk verlagen van de aangebrachte beschoeiing waardoor uittredeplaatsen voor dieren ontstaan. Dergelijke diervriendelijke voorzieningen hebben geen nadelig effect op de afkalving van de oevers.

Indiendatum: 19 apr. 2010
Antwoorddatum: 1 jun. 2010

De beantwoording van het college/de burgemeester:

Vraag: Is het bij het college bekend dat de in opdracht van de gemeente aangebrachte oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne uitermate dieronvriendelijk is?

Antwoord: De beschoeiing nabij de kern van Buren bestaat uit een schottenbeschoeiing. De bovenkant van de beschoeiing ligt ca 0,25 m boven de geldende waterstand van N.A.P. + 0,80 m. Over het algemeen wordt deze hoogte als geen (voor de grotere dieren) probleem ervaren door de dieren. Voor de kleiner dieren wordt dit enigszins als een blokkade ervaren. Om dit laatste te ondervangen is op een aantal plaatsen (over een kleine afstand) geen beschoeiing aangebracht. Dit om dieren de mogelijkheid te geven uit het water te komen. Dat betreft locaties onder de bruggen en verspreid over het traject op een aantal locaties.
De beschoeiing buiten Buren bestaat uit een rijshoutbeschoeiing. Hier kunnen de dieren eenvoudig op klimmen (ook de kleinere dieren) omdat deze constructie bestaat uit samengebonden bossen rijshout (wilgentenen). Hier zijn geen nadere mogelijkheden geboden voor dieren omdat dit bij deze constructie niet noodzakelijk is.

Vraag: Is het college voornemens om de oeverbeschoeiing langs het riviertje de Korne alsnog zodanig aan te laten passen dat dieren niet onnodig zullen verdrinken?
Zo ja, op welke termijn zal dit worden uitgevoerd?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Om de mogelijkheden voor dieren nog verder te optimaliseren zullen, op het traject waar de schottenbeschoeiing is geplaatst, tussen de bovengenoemde uittrede plaatsen alsnog enige “eendetrappen” aangebracht kunnen worden. In totaal (beide oevers samen) kunnen alsnog 6 “eendetrappen” aan deze schottenbeschoeiing worden aangebracht op zeer korte termijn (binnen een maand).
Aan de rijshoutbeschoeiing (buiten Buren) zullen geen speciale voorzieningen voor dieren worden aangebracht.