Zorg op maat


De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen.

 • Zorgverleners en opvanglocaties houden rekening met de achtergrond, identiteit en levensstijl van gebruikers.
 • Eigen bijdragen zijn zo laag mogelijk om zorgmijding of financiële problemen door stapelingseffecten te voorkomen. Er wordt geen eigen bijdrage geheven voor jeugdzorg.
 • Verschillen tussen gemeenten in het aanbod en kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. De gemeente verzekert zich er dan ook van dat voor inwoners van Buren het aanbod van jeugdhulp van goede kwaliteit is.
 • De gemeente zorgt voor voldoende behandelplekken (reservebedden) voor kinderen in acute (psychische) nood.
 • Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.
 • De drempel voor opname in een crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld is laag. Opvang moet ook in het weekend bereikbaar zijn. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang.
 • Aanvragen voor ondersteuning voor mensen met een beperking met hulp- of therapiedieren worden getoetst aan vooraf opgestelde dierenwelzijnsnormen.
 • De gemeente helpt ouderen en zorgbehoevenden die naar een zorginstelling verhuizen om hun huisdier mee te nemen, tenzij dat niet in het belang van het dier is.
 • Voordat gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt.
 • De gemeente zorgt voor goede opvang en hulpverlening aan dak- en thuislozen met extra opvang in de winter.
 • De gemeente voorkomt huisuitzetting en uithuisplaatsing door tijdige schuldhulpverlening. Ook huisuitzetting en dakloosheid van kinderen wordt actief voorkomen.
 • Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn betrokken bij de vraag om zorg, krijgen professionele ondersteuning en hebben recht op respijtzorg en andere maatregelen die overbelasting voorkomen.
 • Zelfredzaamheid is belangrijk. Cliënten in de zorg en opvang moeten kunnen meebeslissen. De burger heeft de eigen regie over zijn persoonsgegevens. De gemeente beschikt alleen over de hoogstnoodzakelijke informatie die voor de uitvoering van gemeentelijke taken nodig is.
 • De gemeente neemt in de taxiverordening op dat hulphonden moeten worden toegelaten in taxi’s.

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer