Duurzaam bouwen en wonen


In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen.

  • Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd. Bouwen in de bestaande kernen wordt de norm. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen.
  • De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede huizen.
  • De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ voor jongere of oudere generaties.
  • Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars ontwikkelen woningen waar (groeps) wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden.
  • De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor en winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
  • De gemeente staat voor een leefbare woonomgeving. Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.
  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
  • De gemeente bevordert ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de basis.

Het standpunt Duurzaam bouwen en wonen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld, begin in Buren!

    Word lid Doneer